ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 302
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การดำเนินการของหน่วยงาน

          1. จากข้อมูลสถิติการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2564 พบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 10 ราย บาดเจ็บรุนแรงจำนวน 36 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล และมีพื้นทีเสี่ยงภัย 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 

          2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมโรค ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อร่วมดำเนินการในด้านพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 มีระยะเวลา 2 ปี และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีระยะเวลา 4 ปี 

          3. กรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวิทยา ได้พัฒนาวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่สัมผัสแมงกะพรุนกล่อง ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างจากความคุ้นเคยของคนไทยในอดีต คือ การใช้น้ำส้มสายชูราดที่บริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนพิษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที เพื่อทำลายกลไกการยิงเข็มพิษเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย

          4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง ได้แก่ หนังสือการ์ตูนแมงกะพรุน เป็นต้น สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง ทำความรู้จักชนิดของแมงกะพรุน และ เรื่อง พิษร้ายจากแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลและติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูใน 18 จังหวัด รวม 544 จุด พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาล และจัดนิทรรศการให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล 123 ครั้ง มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 14,649 คน และจัดทำโครงการนำร่องติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนพิษในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะหมาก จังหวัดตราด

          5. ในปีงบประมาณ 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำแผนงานการเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ และกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและเตือนภัยแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               5.1 พื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเล 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ตรัง จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง

               5.2 พื้นที่ป้องกันภัย เป็นพื้นที่ที่มีประวัติการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และ จังหวัดสตูล ทั้งนี้มีแนวทางดำเนินการ เหมือนกับในพื้นที่เฝ้าระวัง แต่เพิ่มการติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่และฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง

          6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการในวาระของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัด เพื่อผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว และโรงพยาบาล เป็นต้น นำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ป้องกันภัยไปปฏิบัติระดับพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป โดยเร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและเสาน้ำส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง มีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับขวดน้ำส้มสายชู ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่และฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง

          7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยหน่วยงานที่ลงร่วมนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การกำหนดแนวทางการป้องกัน การสื่อสารความเสี่ยง ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

          8. การดำเนินงานในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีดังนี้
             1) ศึกษาพื้นที่และฤดูกาลแพร่กระจาย โดย สวพ.
             2) เร่งรัดให้มีการติดตั้งเสาน้ำส้มสายชู และอบรม/ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูความเสี่ยงสูงของพื้นที่นั้นๆ
             3) สนับสนุนให้มีการติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนในฤดูความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีประวัติการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหมดสติจากแมงกะพรุนกล่อง
             4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ
             5) จัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอุทยานฯ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีแนวทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน (หมดอายุปี 2565)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล