แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แนวทางการดำเนินงานเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

(1) ลักขณา ไทยเครือ. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ: เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา = Injuries and deaths caused by toxic jellyfish: surveillance, prevention, and treatment / ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ์. - - เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561. 

(2) ปรับปรุงจาก ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ทราบชนิดของแมงกะพรุนพิษ ใน ลักขณา ไทยเครือ, พจมาน ศิริอารยาภรณ์. การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war.-- : ลักขณา ไทยเครือ, 2557. 91 หน้า.

(3) ลักขณา ไทยเครือ, พจมาน ศิริอารยาภรณ์. การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war.-- : ลักขณา ไทยเครือ, 2557. 91 หน้า.

(4) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(5) คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / กรมการแพทย์ทหารเรือ / คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 3 มกราคม 2562