ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 544
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานการณ์รายจังหวัด พ.ศ. 2563

          ประกอบด้วยข้อมูล สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของแมงกะพรุน การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ ในปี พ.ศ. 2563 และในช่วงที่ผ่านมมาตรการและการดำเนินงานที่่ผ่านมา (การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู (vinegar pole) และการให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลแก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่) ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเป็นรายจังหวัด ดังนี้

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ