ขนาด
พ.ร.บ. ทช.

สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ทช.

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

          หมวดที่ 1 ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
          หมวดที่ 2 ว่าด้วยชุมชนชายฝั่ง
          หมวดที่ 3 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          หมวดที่ 4 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
          หมวดที่ 5 ว่าด้วยบทกำหนดโทษ

โดยมีสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้
          1. กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ
          2. กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
          3. กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง
          4. กำหนดกลไกและมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
             - มาตรการคุ้มครองในกรณีบุคคลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
​             - มาตรการคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลน
​             - มาตรการคุ้มครองพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
​             - มาตรการคุ้มครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต
          5. กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (มาตรา 25 – มาตรา 26)
          6. มีบทกำหนดโทษในกรณีการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา 27 – มาตรา 30)

Download Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558