ขนาด
พ.ร.บ. ทช.

ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่

ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 แบ่งออกได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ
          1. พื้นที่บนบก ครอบคลุม 549 ตำบล พื้นที่ประมาณ 17.24 ล้านไร่ เน้นไปที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่อยู่ในเขตตำบล 4 ลักษณะ คือ ตำบลที่ติดทะเล ตำบลที่ติดทะเลสาบ ตำบลที่เป็น/อยู่บนเกาะ และตำบลที่มีป่าชายเลน ป่าพรุชายฝั่งและป่าชายหาด ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ จะมีการพิจารณาเป็นพื้นที่ๆ ไปตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 12)

- รายชื่อตำบลในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

​          2. พื้นที่ในทะเล ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งระบบนิเวศ ในอาณาเขตทะเลของประเทศไทย 200 ไมล์ทะเล สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ พื้นที่ประมาณ 202.67 ล้านไร่

11900749_1109615299068518_112692246_o

Download Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558