ขนาด
พ.ร.บ. ทช.
 • 28 เมษายน 2558
 • 2,771

ความเป็นมา

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับมอบหมายหน้าที่หลักๆ ในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง ป้องกัน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ในปี 2548 หลังเหตุการณ์สึนามิ ทช. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... ตามแผนพัฒนากฎหมายประจำปี พ.ศ. 2549 ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 และผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรียบร้อย เรื่องเสร็จที่ 124/2553 ซึ่งในกระบวนการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง การประชุมคณะทำงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ www.dmcr.go.th ของกรม ทช. เพื่อให้สาธารณะเสนอความคิดเห็นในวงกว้างอีกด้วย

          หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ผ่านการพิจารณาเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ของกรม ทช. อยู่ในช่วงเวลารอคอยที่ยาวนาน เหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของกรม ทช. ได้เป็นอย่างดี ก็คือพลังความรักและความสามัคคี รวมทั้งความตะหนักหวงแหนในแหล่งทรัพยากรของพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่ชายฝั่งและจากทุกภาคส่วน ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงช่วยกันผลักดัน และกระตุ้นผู้มีอำนาจเป็นระยะๆ จนกระทั่งเวลาที่รอคอยก็มาถึง หลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เหมือนกับติดปีกบิน เพราะเพียงระยะเวลาแค่ 7 เดือน ก็ได้รับการพิจารณาจนจบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 21 ก วันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยนับระยะเวลาที่รอคอยกว่า 10 ปี มาประสบความสำเร็จในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องจารึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ เล่าขานให้ลูกหลานฟังสืบไป นับจากเวลานี้การกระทำและกาลเวลาเท่านั้นคือบทพิสูจน์ความสำเร็จอันแท้จริงในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ให้ชนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป

Download Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำฐานข้อมูลไปใช้งาน
 • ได้รับประโยชน์มาก
 • ได้รับประโยชน์ปานกลาง
 • ได้รับประโยชน์น้อย
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว