ขนาด
ทุ่นในทะเล
 • 9 มกราคม 2558
 • 485
ทุ่นในทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์
          การบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และหน่วยงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐฯ และหน่วยงานภาคเอกชน
1. หน่วยงานของภาครัฐฯ ประกอบด้วย
          1.1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          1.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1.3 กรมประมง
          1.4 กรมป่าไม้
          1.5 กองทัพเรือโดย กองเรือภาคที่ 2 และ กองเรือภาคที่ 3
          1.6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. และเทศบาลเมือง)

2. หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย
          2.1 ผู้ประกอบการร้านดำน้ำ
          2.2 กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่
          2.3 เจ้าของเรือ หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ผิดชอบวางทุ่นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแต่ละหน่วยงาน อาทิ เช่น กรมประมง ดูแลรับผิดชอบการวางทุ่นตามแนวปะการังตามเกาะ และอ่าวต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งที่อยู่นอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ (ปัจจุบันงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในขณะที่กรมป่าไม้ดูแลการบริหารจัดการทุ่นในบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล และพื้นที่อนุรักษ์ (ปัจจุบันงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) นอกจากนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ตลอดจนการติดตั้งทุ่นในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พะยูน
  พะยูน
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล