ขนาด
ทุ่นในทะเล
วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น

ลักษณะทั่วไป ประเภท และวัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น
          1. ขนาดของทุ่นผูกเรือ : Click
          2. ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง : Click
          3. ขนาดของเชือก : Click
          4. ลักษณะทั่วไปของฐานยึดทุ่น : Click