ขนาด
ทุ่นในทะเล
 • 9 มกราคม 2558
 • 1,223
ทุ่นในทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ประเภทของทุ่น

          จากการรวบรวมข้อมูลทุ่นที่ถูกติดตั้งโดยหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รวบรวม เช่น สถานที่ติดตั้ง พิกัด ความลึกของน้ำ ชนิดของทุ่นลอยหลัก สายยึดโยง และลักษณะของฐานยึดทุ่น เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินการติดตั้ง และดูแลรักษาทุ่นในน่านน้ำไทยต่อไปในอนาคต โดยสามารถแบ่งทุ่นออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุ่นผูกเรือ
          หน่วยงานที่ใช้ : กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ลักษณะการใช้ : ติดตั้งสำหรับการผูกกับเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอลงในเขตแนวปะการัง สำหรับกรมอุทยานฯ ทุ่นลอยหลักจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ตามสี ดังนี้ สีขาว เป็นทุ่นขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร) สีส้มเป็นทุ่นขนาดกลาง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร) และสีเหลือง เป็นทุ่นขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร) สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุ่นจะมีสีเดียว คือ สีส้ม เหมือนกันทุกขนาด

2. ทุ่นแนวเขตทรัพยากร (ทุ่นไข่ปลา) และทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่อันควรอนุรักษ์
          หน่วยงานที่ใช้ : กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ลักษณะการใช้ : ทุ่นแนวเขตทรัพยากร เป็นทุ่นขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร) ร้อยต่อกันเป็นสาย ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแนวปะการัง ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้ามไม่ให้เรือเข้าไปในบริเวณที่เสี่ยงต่อการทำให้ปะการังเสียหาย รวมทั้งป้องกันกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่อันควรอนุรักษ์ ใช้เป็นทุ่นเครื่องหมาย เพื่อบอกว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เป็นบริเวณที่มีแนวปะการัง โดยจะทำการติดตั้งเป็นแนวล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วน ระยะห่างของทุ่นแต่ละทุ่นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ ลักษณะของทุ่นลอยหลัก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
          1. ทุ่นลอยหลักที่มีลักษณะเป็นทรงกลมสีส้ม คล้ายกับทุ่นผูกเรือแต่ไม่มีเชือกด้านบนสำหรับให้เรือผูก
          2. ทุ่นลอยหลักที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีฟ้า ลอยตัวในน้ำ ในแนวตั้ง

3. ทุ่นแนวเขตว่ายน้ำ
          หน่วยงานที่ใช้ : ศูนย์กู้ภัยทางทะเลและชายฝั่งเมืองพัทยา
          ลักษณะการใช้ : เป็นทุ่นขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 เซนติเมตร ต่อกันเป็นสาย ลูกทุ่นมีสีแดงวางสลับกัน มีฐานคอนกรีตวางตรึงในแต่ละมุมกันเป็นแนวเขต เพื่อการทำกิจกรรมทางน้ำ ติดตั้งในบริเวณชายฝั่งที่เป็นหาดทราย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน้ำ เช่น บริเวณหน้าแหล่งบริการที่พัก เพื่อป้องกันอันตรายจากเรือที่สัญจรไปมาไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่กำลังว่ายน้ำ

โดยทุ่นแต่ละประเภท แบ่งแยกย่อยได้ดังนี้
1 ทุ่นผูกเรือ สามารถแบ่งออกเป็น
          1.1 ทุ่นแบบเจาะฝังหมุด : Click
          1.2 ทุ่นเหล็กขนาดใหญ่ : Click
          1.3 ทุ่นแบบผูกฐานวัตถุธรรมชาติ : Click
          1.4 ทุ่นแบบสมอสามตัว : Click
          1.5 ทุ่นสมอทรายมาโนช : Click
          1.6 ทุ่นสมอหกกลับ : Click
          1.7 ทุ่นฐานซีเมนต์ลอยน้ำ : Click
          1.8 ทุ่นสว่านทราย : Click
          1.9 ทุ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก : Click
2. ทุ่นแนวเขตทรัพยากร
          2.1 ทุ่นไข่ปลา : Click
          2.2 ทุ่นทรงกระบอก : Click
3. ทุ่นแนวเขตว่ายน้ำ มีลักษณะเช่นเดียวกับทุ่นไข่ปลา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้