ขนาด
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
รู้จักลุ่มน้ำ

          ลุ่มน้ำ คือ พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลรวมกันลงสู่ลำน้ำต่าง ๆ แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดหรือพื้นที่ที่กำหนด โดยมีขอบเขตพื้นที่จากเส้นสันปันน้ำ พื้นที่รอบลำน้ำลำคลองที่ล้อมรอบด้วยแนวสันเขาและสันปันน้ำ ซึ่งรองรับน้ำฝนทั้งหมดที่ตกในพื้นที่แล้วไหลไปรวมกันในลำน้ำและทะเลสาบสงขลานั้นเรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

ทะเลสาบสงขลา
          ส่วนที่เป็นพื้นน้ำในลุ่มน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็น ทะเลสามน้ำ หรือมีระบบนิเวศสามน้ำ ที่ผสมผสานทั้ง น้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ณ สถานที่ และฤดูกาลที่แตกต่างกัน นับเป็นทะเลสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งในร้อยกว่าแห่งของโลก

          ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ : ติดกับอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทิศใต้ : ติดกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
          ทิศตะวันออก : ติดกับอำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
          ทิศตะวันตก : ติดกับจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล