ขนาด
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • 6 พฤษภาคม 2565
 • 2,658

รู้จักลุ่มน้ำ

          ลุ่มน้ำ คือ พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลรวมกันลงสู่ลำน้ำต่าง ๆ แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดหรือพื้นที่ที่กำหนด โดยมีขอบเขตพื้นที่จากเส้นสันปันน้ำ พื้นที่รอบลำน้ำลำคลองที่ล้อมรอบด้วยแนวสันเขาและสันปันน้ำ ซึ่งรองรับน้ำฝนทั้งหมดที่ตกในพื้นที่แล้วไหลไปรวมกันในลำน้ำและทะเลสาบสงขลานั้นเรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

ทะเลสาบสงขลา
          ส่วนที่เป็นพื้นน้ำในลุ่มน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็น ทะเลสามน้ำ หรือมีระบบนิเวศสามน้ำ ที่ผสมผสานทั้ง น้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ณ สถานที่ และฤดูกาลที่แตกต่างกัน นับเป็นทะเลสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งในร้อยกว่าแห่งของโลก

          ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ : ติดกับอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทิศใต้ : ติดกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
          ทิศตะวันออก : ติดกับอำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
          ทิศตะวันตก : ติดกับจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พะยูน
  พะยูน
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล