ขนาด
ชีวมณฑล-ระนอง
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 20,401

นิยามและการประกาศ

          องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ริเริ่มแนวความคิดในการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพ ในรูปของพื้นที่สงวนชีวมณฑล (biosphere reserve) เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไว้ ในขณะเดียวกันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พื้นที่สงวนชีวมณฑลจึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (The UNESCO Man and Biosphere Programme: MAB) เมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971)

UNESCO (2011) กำหนดคำนิยามไว้ว่า พื้นที่ในระบบนิเวศบนบกทะเลและชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่นานาชาติรับรองให้เป็นพื้นที่เพื่อการส่งเสริมและสาธิตความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พื้นที่สงวนชีวมณฑลมีบทบาทหลัก 3 ประการคือ
          1. การอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรม ชนิดพันธุ์พืช ระบบนิเวศ และภูมิทัศน์
          2. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างยั่งยืน
          3. การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย ตรวจสอบ ฝึกอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล