ขนาด
ชีวมณฑล-ระนอง
 • 1 ธันวาคม 2557
 • 989

พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ( Mangrove Forest Research Center)  
          ความเป็นมา ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยกองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ สองประการ คือ ประการแรกเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน สนับสนุนและให้ความร่วมมือและร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และประการที่สอง เป็นสถานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงระบบราชการ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองก็ได้ย้ายมาสังกัดใหมคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบ 
          ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง (เดิม ชื่อ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง) มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ 3 บริเวณ ได้แก่ 1. พื้นที่บริเวณสำนักงาน เนื้อที่ 66 ไร่ ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักและสวนสมเด็จย่า 2. สวนรุกขชาติ บริเวณสำนักงาน เนื้อที่ 150 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงาน มีการก่อสร้างสะพานทางเดินในป่าชายเลนระยะทางประมาณ 850 เมตร โดยทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 3. พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ คลองตำโหงง เนื้อที่ 13,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และเป็นผืนใหญ่ติดกัน โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณหาดทรายขาว เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่เคยผ่านการทำไม้ หรือสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนมาก่อน มีต้นโกงกางขนาดใหญ่ สูงมากกว่า 30 เมตร และขนาดวัดรอบมากกว่า 2 เมตร เป็นจำนวนมาก และบริเวณนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จมาทัศนศึกษาป่าชายเลน บริเวณนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2539

10884676_970079603022089_1247546583_n

- ระบบฐานข้อมูลพื้นที่สวงนชีวมณฑลระนอง
- เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ : The Ranong Man and Biosphere Reserve

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • งูทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication