ขนาด
ชีวมณฑล-ระนอง
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 16,392

นิยามและการประกาศ

          องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ริเริ่มแนวความคิดในการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพ ในรูปของพื้นที่สงวนชีวมณฑล (biosphere reserve) เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไว้ ในขณะเดียวกันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พื้นที่สงวนชีวมณฑลจึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (The UNESCO Man and Biosphere Programme: MAB) เมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971)

UNESCO (2011) กำหนดคำนิยามไว้ว่า พื้นที่ในระบบนิเวศบนบกทะเลและชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่นานาชาติรับรองให้เป็นพื้นที่เพื่อการส่งเสริมและสาธิตความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พื้นที่สงวนชีวมณฑลมีบทบาทหลัก 3 ประการคือ
          1. การอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรม ชนิดพันธุ์พืช ระบบนิเวศ และภูมิทัศน์
          2. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างยั่งยืน
          3. การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย ตรวจสอบ ฝึกอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ