ขนาด
ความรู้ทั่วไป

ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ที่ได้มาจากการสำรวจ รวบรวม และจัดจำแนกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งสำคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลน รวมทั้งให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีความโดดเด่นพิเศษในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการศึกษาในด้านชนิดพันธุ์และการแพร่กระจายตลอดจนระดับของความชุกชุม สามารถใช้สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้พื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งยังมีอยู่อย่างจำกัดสำหรับประเทศไทย และผลการศึกษาที่ได้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักในการกำหนด หรือบ่งชี้พื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity hotspot) ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ต้องการมาตรการด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองเป็นพิเศษ ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจัดเป็นฐานของการผลิตและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้น จำเป็นต้องมีการนำมาใช้อย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และยั่งยืน ภายใต้แนวทางการจัดการและพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

จากความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่ได้กล่าวมาข้างต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการนำร่องสำหรับการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในน่านน้ำไทย ได้ดำเนินการสำหรับพื้นที่เฉพาะแห่งที่มีความสำคัญ โดยเน้นพื้นที่มีขอบเขตกว้างในลักษณะของลุ่มน้ำ หรือระบบนิเวศของเกาะ/หมู่เกาะ พื้นที่ที่ได้ดำเนินการศึกษาสถานภาพด้านความหลากหลายแล้วในเบื้องต้นในห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมารวม 12 พื้นที่ ดังนี้ 

- ลุ่มน้ำประแสร์ - ลุ่มน้ำบางปะกง  - ลุ่มน้ำตรัง
- ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา - ลุ่มน้ำอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก - พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด
- ระบบนิเวศชายหาดจังหวัดชุมพร - ระบบนิเวศหาดหิน  - ระบบนิเวศหาดทราย
- เกาะพระทอง - หมู่เกาะกระ  - หมู่เกาะมัน 
- พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง