ขนาด
ความหลากหลายชีวภาพ
ความหลากหลายชีวภาพ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ระบบนิเวศชายหาดจังหวัดชุมพร

จากลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันออกของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบไปตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ยาวประมาณ 222 กิโลเมตร ชายหาดมีความโค้งเว้าและมีความลาดชันน้อย บางพื้นที่มีหาดหินมีแนวปะการังน้ำตื้นอยู่ถัดออกไป บางพื้นที่มีหาดทรายที่กว้างและยาว ซึ่งด้านบนของหาดทรายมีป่าชายหาดทำให้บริเวณชายฝั่งอำเภอปะทิว อำเภอเมือง และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร พบทรัพยากรชายฝั่งทั้งหมด 668 ชนิด แบ่งออกเป็นลิเวอร์เวิร์ต 26 ชนิด มอส 11 ชนิด พืชมีท่อลำเลียง 120 ชนิด หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล 38 ชนิด แพลงก์ตอน 87 ชนิด สัตว์พื้นทะเล 74 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด และ นกชายฝั่ง 51 ชนิด