ขนาด
ความหลากหลายชีวภาพ
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ( Mangrove Forest Research Center)  
          ความเป็นมา ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยกองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ สองประการ คือ ประการแรกเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน สนับสนุนและให้ความร่วมมือและร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และประการที่สอง เป็นสถานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงระบบราชการ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองก็ได้ย้ายมาสังกัดใหมคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบ 
          ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง (เดิม ชื่อ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง) มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ 3 บริเวณ ได้แก่ 1. พื้นที่บริเวณสำนักงาน เนื้อที่ 66 ไร่ ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักและสวนสมเด็จย่า 2. สวนรุกขชาติ บริเวณสำนักงาน เนื้อที่ 150 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงาน มีการก่อสร้างสะพานทางเดินในป่าชายเลนระยะทางประมาณ 850 เมตร โดยทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 3. พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ คลองตำโหงง เนื้อที่ 13,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และเป็นผืนใหญ่ติดกัน โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณหาดทรายขาว เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่เคยผ่านการทำไม้ หรือสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนมาก่อน มีต้นโกงกางขนาดใหญ่ สูงมากกว่า 30 เมตร และขนาดวัดรอบมากกว่า 2 เมตร เป็นจำนวนมาก และบริเวณนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จมาทัศนศึกษาป่าชายเลน บริเวณนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2539

10884676_970079603022089_1247546583_n

- ระบบฐานข้อมูลพื้นที่สวงนชีวมณฑลระนอง
- เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ : The Ranong Man and Biosphere Reserve