ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558
 • 572
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สันหลังมังกรน้อย

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
สันหลังมังกรน้อย

เดือน
ตลอดปี

พื้นที่
เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

ผู้ให้ข้อมูล
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล)

หน่วยงาน
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

รายละเอียด
สัมผัสสันหลังมังกรน้อย เรียนรู้วิถีชุมชน มหัศจรรย์ระบบนิเวศป่าชายเลน". แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล เที่ยวได้ตลอดปี ช่วงระหว่างน้ำ12 ค่ำ-5 ค่ำ การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือเจ๊ะบิลัง หรือศูนย์เรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดสตูล ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล) อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล