ขนาด
ปฏิทินทะเล
  • 1 ธันวาคม 2557
  • 823
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ต้นโกงกางยักษ์

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ต้นโกงกางยักษ์ (โกงกาง 200 ปี)

เดือน
ตลอดทั้งปี

พื้นที่
อยู่บริเวณป่าชายเลนบ้านหาดทรายขาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง และอยู่ในเขตแกนกลาง (core area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve)

พิกัด
09 53'.165 N 098 32'.699E

ผู้ให้ข้อมูล
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

รายละเอียด
ป่าชายเลนเก่าแก่ มีต้นพันธุ์ไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.) ขนาดเส้นรอบวง 210 เซนติเมตร หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 66.82 เซนติเมตร และมีความสูง 33 เมตร อายุประมาณ 200 ปี ป่าชายเลนบริเวณต้นโกงกางยักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาทรงงานด้านระบบนิเวศป่าชายเลนเมื่อปี พ.ศ. 2539 และป่าชายเลนบริเวณนี้อยู่ในเขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

ต้นโกงกางยักษ์

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ