ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 1 ธันวาคม 2557
 • 568
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ต้นโกงกางยักษ์

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ต้นโกงกางยักษ์ (โกงกาง 200 ปี)

เดือน
ตลอดทั้งปี

พื้นที่
อยู่บริเวณป่าชายเลนบ้านหาดทรายขาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง และอยู่ในเขตแกนกลาง (core area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve)

พิกัด
09 53'.165 N 098 32'.699E

ผู้ให้ข้อมูล
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

รายละเอียด
ป่าชายเลนเก่าแก่ มีต้นพันธุ์ไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.) ขนาดเส้นรอบวง 210 เซนติเมตร หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 66.82 เซนติเมตร และมีความสูง 33 เมตร อายุประมาณ 200 ปี ป่าชายเลนบริเวณต้นโกงกางยักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาทรงงานด้านระบบนิเวศป่าชายเลนเมื่อปี พ.ศ. 2539 และป่าชายเลนบริเวณนี้อยู่ในเขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง

ต้นโกงกางยักษ์

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พะยูน
  พะยูน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า