ขนาด
ปฏิทินทะเล
แมงกะพรุนหลากสี หาดราชการุณย์

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสี

เดือน
พฤศจิกายน

พื้นที่
หาดราชการุณย์ ตำบล : ไม้รูด อำเภอ : คลองใหญ่ จังหวัด : ตราด

จุดที่พบ
ละติจูด 11º 56 ' 960" N ลองจิจูด 102º 46' 847" N

ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแหลมกลัด หน่วยงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กก้นอ่าว แจ้งพบแมงกระพรุนถ้วยจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางทะเลที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

แมงกะพรุนหลากสี แมงกะพรุนหลากสี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เอกสารแมงกะพรุน