ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 19 พฤศจิกายน 2557
 • 516
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

พายุงวงช้าง

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
พายุงวงช้าง

เดือน
ตุลาคม

พื้นที่
บริเวณเกาะเปริด ตำบล : เกาะเปริด อำเภอ : แหลมสิงห์ จังหวัด : จันทบุรี

จุดที่พบ
ละติจูด 12º 24 ' 354" N ลองจิจูด 102º 7' 333" N

ผู้ให้ข้อมูล
ได้รับ Line กลุ่มจากเรือประสบภัย

หน่วยงาน
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด
กลุ่มของเรือประสบภัยว่าพบพายุงวงช้าง บริเวณเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี แต่ไม่พบความเสียหาย โดยพายุงวงช้างจะเกิดในบริเวณนี้เป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • พะยูน
  พะยูน
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว