ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 19 พฤศจิกายน 2557
 • 698
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

พายุงวงช้าง

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
พายุงวงช้าง

เดือน
ตุลาคม

พื้นที่
บริเวณเกาะเปริด ตำบล : เกาะเปริด อำเภอ : แหลมสิงห์ จังหวัด : จันทบุรี

จุดที่พบ
ละติจูด 12º 24 ' 354" N ลองจิจูด 102º 7' 333" N

ผู้ให้ข้อมูล
ได้รับ Line กลุ่มจากเรือประสบภัย

หน่วยงาน
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด
กลุ่มของเรือประสบภัยว่าพบพายุงวงช้าง บริเวณเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี แต่ไม่พบความเสียหาย โดยพายุงวงช้างจะเกิดในบริเวณนี้เป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง