ปฏิทินทะเล

พายุงวงช้าง

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

พายุงวงช้าง

เดือน

ตุลาคม

พื้นที่

บริเวณเกาะเปริด ตำบล : เกาะเปริด อำเภอ : แหลมสิงห์ จังหวัด : จันทบุรี

จุดที่พบ

ละติจูด ๑2º 24 ' 354" N ลองจิจูด 102º 7' 333" N

ผู้ให้ข้อมูล

ได้รับ Line กลุ่มจากเรือประสบภัย

หน่วยงาน

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด

กลุ่มของเรือประสบภัยว่าพบพายุงวงช้าง บริเวณเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี แต่ไม่พบความเสียหาย โดยพายุงวงช้างจะเกิดในบริเวณนี้เป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง