ขนาด
ปฏิทินทะเล
โลมาเผือก อ่าวขนอม

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
โลมาเผือก หรือโลมาหลังโหนก

เดือน
ปลายกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม

พื้นที่
อ่าวขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผู้ให้ข้อมูล จากหนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและปลาวาฬในเมืองไทย

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

รายละเอียด
โลมาเผือก มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า โลมาหลังโหนก (Humpback dolphin, Sousa chinensis) เป็นโลมาประจำถิ่นที่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ กินปลาและหมึกเป็นอาหาร อยู่รวมกันเป็นฝูง 10-20 ตัว อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว แรกเกิดจะลำตัวสีเทาความยาวประมาณ 1 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นจะมีประขาวเพิ่มมากขึ้น และเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวมากถึง 3.2 เมตร หนัก 250 กิโลกรัม โดยลำตัวจะมีสีขาวเทาหรือขาวอมชมพู เป็นที่มาของชื่อ "โลมาเผือก" โลมาเผือก เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และอยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ ในบริเวณอ่าวขนอม จ.นครศรีธรรมราช ยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลากหลายชนิด ทั้งปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นแหล่งเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ จึงเป็นที่มาของแหล่งอาหารของโลมาเผือก โดยสามารถพบโลมาเผือกในพื้นที่บริเวณนี้ได้มากกว่า 55 ตัว

โลมาเผือก/โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) พบในช่วงเดือนมกราคม 2557เป็นตัวใหม่และมีลูก โลมาเผือก/โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) พบในช่วงเดือนมกราคม 2557เป็นตัวใหม่และมีลูก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์ปลาวาฬและโลมา
- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา