ปฏิทินทะเล

ชมไม้ป่าชายเลน

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

การออกดอกของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

เดือน

เมษายน

พื้นที่

ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ให้ข้อมูล

นายสกุล เขียนด้วง

หน่วยงาน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)

รายละเอียด

ต้นแสมขาว ต้นโปรงแดง ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง และต้นพังกาหัวสุมดอกขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลน