ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ชมไม้ป่าชายเลน

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
การออกดอกของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

เดือน
เมษายน

พื้นที่
ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ให้ข้อมูล
นายสกุล เขียนด้วง

หน่วยงาน
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)

รายละเอียด
ต้นแสมขาว ต้นโปรงแดง ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง และต้นพังกาหัวสุมดอกขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลน