ปฏิทินทะเล

โลมาอิรวดี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

โลมาอิรวดี

พื้นที่

อ่าวตราด จ.ตราด, ปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, ปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปากแม่น้ำบางตะบูน และ แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผู้ให้ข้อมูล

จากหนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและปลาวาฬในเมืองไทย หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

รายละเอียด

โลมาอิรวดีในประเทศไทย พบมีการแพร่กระจายอยู่ 3 แหล่งใหญ่ ได้แก่

1. อ่าวตราด จ.ตราด มีกลุ่มประชากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ตัว แต่กระจายอยู่เป็นฝูง ฝูงละ 5-20 ตัว พบมากช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม

2. ปากแม่น้ำบางปะกงไปจนถึง ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี มีประชากรอย่างน้อย 30 ตัว พบมากในช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม

3. บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูนและแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี มีประชาการอย่างน้อย 30 ตัว พบตลอดทั้งปี

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ชนิดพันธุ์โลมา/ปลาวาฬ

- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา