ขนาด
ปฏิทินทะเล
โลมาอิรวดี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
โลมาอิรวดี

พื้นที่
อ่าวตราด จ.ตราด, ปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, ปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปากแม่น้ำบางตะบูน และ แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผู้ให้ข้อมูล
จากหนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและปลาวาฬในเมืองไทย หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

รายละเอียด
โลมาอิรวดีในประเทศไทย พบมีการแพร่กระจายอยู่ 3 แหล่งใหญ่ ได้แก่
1. อ่าวตราด จ.ตราด มีกลุ่มประชากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ตัว แต่กระจายอยู่เป็นฝูง ฝูงละ 5-20 ตัว พบมากช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม
2. ปากแม่น้ำบางปะกงไปจนถึง ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี มีประชากรอย่างน้อย 30 ตัว พบมากในช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม
3. บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูนและแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี มีประชาการอย่างน้อย 30 ตัว พบตลอดทั้งปี

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/ปลาวาฬ
- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา