ขนาด
ปฏิทินทะเล
โลมาเผือก อ่าวตะเสะ

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
โลมาเผือก โลมาหลังโหนก อ่าวตะเสะ

เดือน
ธันวาคม-มีนาคม

พื้นที่
อ่าวตะเสะ ตำบล ตะเสะ อำเภอ หาดสำราญ จังหวัด ตรัง

ผู้ให้ข้อมูล
ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

รายละเอียด
โลมาเผือก มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า โลมาหลังโหนก (Humpback dolphin, Sousa chinensis) เป็นโลมาประจำถิ่นที่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ กินปลาและหมึกเป็นอาหาร อยู่รวมกันเป็นฝูง 10-20 ตัว อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว แรกเกิดจะลำตัวสีเทาความยาวประมาณ 1 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นจะมีประขาวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวมากถึง 3.2 เมตร หนัก 250 กิโลกรัม โดยลำตัวจะมีสีขาวเทาหรือขาวอมชมพู เป็นที่มาของชื่อ โลมาเผือก

โลมาเผือก
เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และอยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

พื้นที่อ่าวตะเสะ
เป็นพื้นที่ปากแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลากหลายชนิดทั้งปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นแหล่งเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ เป็นที่มาของแหล่งอาหารของโลมาเผือก ชุมชนอ่าวตะเสะมีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์และจัดการฝูงโลมาเผือกในพื้นที่ซึ่งมีมากกว่า 60 ตัว โลมาเผือกในพื้นที่อ่าวตะเสะมีความคุ้นเคยกับชาวประมงชายฝั่งเป็นอย่างดี มักพบว่ายอยู่ใกล้เรือประมงเพื่อรอกินปลาที่ได้จากอวนซึ่งชาวประมงโยนให้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นได้แก่โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และพะยูน

โลมาเผือก โลมาเผือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/ปลาวาฬ
- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา