ขนาด
ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเลของไทย

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้สรุปการเกิดปรากฏการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทยขึ้น เพื่อใช้ในการติดตาม เผ้าระวัง และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ได้จัดทำปรากฎการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งทะเล ออกเป็นรายจังหวัด เพื่อให้ในแต่ละจังหวัดได้ทราบถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจำในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเล โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามปฏิทินรายเดือน
          หมายเหตุ รายละเอียดของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถ Click ดูเพิ่มเติมได้จาก ชื่อของปรากฎการณ์ในแต่ละเดือนในตารางด้านล่างนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูตำแหน่งของปรากฎการณ์ต่างๆ ได้จาก แผนที่ออนไลน์ ที่แสดงตำแหน่งของปรากฎการณ์ทางทะเลที่สำคัญๆ นี้ และสามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของแต่ละทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง

อ่าวไทย
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตราด

 

 
จันทบุรี
ระยอง


 
ชลบุรีฉะเชิงเทรา

 


สมุทรปราการ


กรุงเทพมหานคร


สมุทรสาคร


สมุทรสงคราม


เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา

ปัตตานี


นราธิวาส


อันดามัน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระนอง


 

พังงาภูเก็ตกระบี่
ตรัง
สตูล
 


*** หมายเหตุ ***


วาฬบรูด้า

โลมาอิรวดี

โลมาเผือก

แมงกะพรุนหลากสี

แมงกะพรุนหัวขวด

แมงกะพรุนกล่อง

ปะการังฟอกขาว

คลื่นพายุซัดฝั่ง

ต้นโกงกางยักษ์

ชมไม้ป่าชายเลน

หาดทรายดำ

สันหลังมังกรน้อย

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

พายุงวงช้าง

ใบไม้เปลี่ยนสี

Algae Bloom