ขนาด
ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปฏิทินทะเลของไทย

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้สรุปการเกิดปรากฏการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทยขึ้น เพื่อใช้ในการติดตาม เผ้าระวัง และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ได้จัดทำปรากฎการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งทะเล ออกเป็นรายจังหวัด เพื่อให้ในแต่ละจังหวัดได้ทราบถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจำในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเล โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามปฏิทินรายเดือน
          หมายเหตุ รายละเอียดของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถ Click ดูเพิ่มเติมได้จาก ชื่อของปรากฎการณ์ในแต่ละเดือนในตารางด้านล่างนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูตำแหน่งของปรากฎการณ์ต่างๆ ได้จาก แผนที่ออนไลน์ ที่แสดงตำแหน่งของปรากฎการณ์ทางทะเลที่สำคัญๆ นี้ และสามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของแต่ละทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง

อ่าวไทย
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตราด โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี       แมงกะพรุนหลากสี โลมาอิรวดี
แมงกะพรุนหลากสี

โลมาอิรวดี
ใบไม้เปลี่ยนส
หาดทรายดำ
แมงกะพรุนหลากสี

โลมาอิรวดี
ใบไม้เปลี่ยนสี
หาดทรายดำ
จันทบุรี
 
   
 
 
      แมงกะพรุนหลากสี พายุงวงช้าง    
ระยอง
 
   
 
ปะการังฟอกขาว     แมงกะพรุนหลากสี      
ชลบุรี
 
   
 
 
      แมงกะพรุนหลากสี      
ฉะเชิงเทรา โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี         โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี
สมุทรปราการ  
 
 
 
 
   
 
       
กรุงเทพมหานคร
 
   
 
   
 
         
สมุทรสาคร โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี
สมุทรสงคราม
 
   
 
   
 
         
เพชรบุรี ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปรากฎการณ์น้ำเบียด
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปรากฎการณ์น้ำเบียด
ปลาวาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี
ปรากฎการณ์น้ำเบียด
ประจวบคีรีขันธ์
 
    ชมป่าชายเลน    
 
         
ชุมพร
 
      ปะการังฟอกขาว  
 
         
สุราษฎร์ธานี
 
   
 
ปะการังฟอกขาว  
 
         
นครศรีธรรมราช
 
โลมาเผือก โลมาเผือก โลมาเผือก โลมาเผือก

โลมาเผือก

โลมาเผือก        
พัทลุง                        
สงขลา                        
ปัตตานี
 
       
 
 
         
นราธิวาส
 
   
 
   
 
         
อันดามัน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ระนอง โกงกาง 200 ปี
 
   
 
    โกงกาง 200 ปี โกงกาง 200 ปี โกงกาง 200 ปี
พังงา
 
   
 
ปะการังฟอกขาว  
 
         
ภูเก็ต
 
   
 
แมงกะพรุนหัวขวด แมงกะพรุนหัวขวด แมงกะพรุนหัวขวด แมงกะพรุนหัวขวด      
กระบี่
 
   
 
   
 
         
ตรัง โลมาเผือก โลมาเผือก
 
   
 
        โลมาเผือก
สตูล สันหลังมังกรน้อย 
โลมาเผือก
สันหลังมังกรน้อย
โลมาเผือก
สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย สันหลังมังกรน้อย