ขนาด
ป่าชายหาดและป่าพรุ
พื้นที่ป่าพรุ ปี พ.ศ. 2565

พื้นที่ป่าพรุ
         
 สภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าพรุอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 37,139.56 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าพรุมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ป่าพรุจำนวน 12,814.98 ไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ป่าพรุจำนวน 8,650.15 ไร่ (ตารางที่ 1.14) พรรณไม้ที่พบในป่าพรุ เช่น ช้างไห้ (Neesia malayana) ขี้หนอนพรุ (Campnosperma coriaceum) อ้ายบ่าวพรุ (Stemonurus secundiflorus) หลุมพี (Eleiodoxa conferta)

พื้นที่ป่าพรุ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ปี พ.ศ. 2563

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567