ขนาด
ป่าชายหาดและป่าพรุ
สัตว์ในป่าชายหาด

          ป่าชายหาดเป็นป่าที่มักมีพื้นที่แคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจพบสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจำในป่าดิบแต่อาจมาหากินในป่าชายหาด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจพบในป่าชายหาดได้แก่ อีเก้ง พังพอนธรรมดา เสือปลา แมวดาว แมวป่า หมูป่า กระจงหนู กวางป่า ลิงแสม ลิงกัง ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิ่น กระต่ายป่า นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มกระรอก กลุ่มหนู กลุ่มค้างคาว เป็นต้น

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากป่าชายหาดถูกทำลายอย่างหนัก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังกล่าวอาจพบเห็นได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน อีกทั้งการที่ป่าชายหาดที่มีเหลืออยู่มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก ๆ ทำให้ไม่สามารถรองรับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ตลอดไปได้ สัตว์จำพวกนกที่พบในป่าชายหาดได้แก่ ไก่ป่า นกคุ่มอกลาย นกในสกุลนกอัญชัน นกกวัก นกอีลุ้ม และนกในกลุ่มนกชายเลนอีกหลายชนิด