ขนาด
ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • 13 ตุลาคม 2557
 • 1,107

สัตว์ในป่าชายหาด

          ป่าชายหาดเป็นป่าที่มักมีพื้นที่แคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจพบสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจำในป่าดิบแต่อาจมาหากินในป่าชายหาด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจพบในป่าชายหาดได้แก่ อีเก้ง พังพอนธรรมดา เสือปลา แมวดาว แมวป่า หมูป่า กระจงหนู กวางป่า ลิงแสม ลิงกัง ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิ่น กระต่ายป่า นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มกระรอก กลุ่มหนู กลุ่มค้างคาว เป็นต้น

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากป่าชายหาดถูกทำลายอย่างหนัก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังกล่าวอาจพบเห็นได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน อีกทั้งการที่ป่าชายหาดที่มีเหลืออยู่มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก ๆ ทำให้ไม่สามารถรองรับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ตลอดไปได้ สัตว์จำพวกนกที่พบในป่าชายหาดได้แก่ ไก่ป่า นกคุ่มอกลาย นกในสกุลนกอัญชัน นกกวัก นกอีลุ้ม และนกในกลุ่มนกชายเลนอีกหลายชนิด

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล