ขนาด
ป่าชายหาด

พื้นที่ป่าชายหาด

          จากการสำรวจและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 พบพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าชายหาด จำนวน 2,708.94 ไร่ ใน 7 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ตาราง พื้นที่ชายหาดที่ยังคงสภาพป่าชายหาด

ลำดับที่ จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
1 ประจวบคีรีขันธ์ 156.07
2 สุราษฎร์ธานี 43.22
3 ปัตตานี 421.06
4 ระนอง 43.22
5 พังงา 70.34
6 กระบี่ 997.69
7 ตรัง 641.27
รวม 2,708.94

ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร: โครงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน, 2552

แผนที่พื้นที่ป่าชายหาดในประเทศไทย

แผนที่พื้นที่ป่าชายหาดในประเทศไทย