ขนาด
อุทยานใต้ทะเล
การวางเรือที่ผ่านมา

          การสร้างปะการังเทียม โดยใช้เรือรบหลวงหรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อสร้างพื้นที่อุทยานใต้ทะเลเป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นประโยชน์ในแง่การเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำสำหรับการทำประมงในบริเวณใกล้เคียง เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำหรับเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว รวมถึงลดจำนวนเรือ ลดความหนาแน่นของนักดำน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังธรรมชาติ และลดโอกาสการทำลายหรือลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกด้วย

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดของการวางเรือในทะเล ดังนี้

ตำแหน่งเรือกองทัพเรือที่ปลดระวาง เพื่อจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ที่ ชื่อเรือ ค่าพิกัด วัน/เดือน/ปี ที่วางเรือ พื้นที่วางเรือ ประกาศ ชาวเรือ หมายเหตุ
แลต (N.) ลอง (E.)

1

เรือคราม

12-55.94

100-41.53

 

เกาะไผ่ พัทยา จ.ชลบุรี

37/2546

 

2

เรือกูด

12-57.07.3

100-47-55.6

 

เกาะสาก พัทยา จ.ชลบุรี

122/2549

 

3

เรือปราบ

10-29.013

99-25.167

 

เกาะง่ามน้อย จ.ชุมพร

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

4

เรือสัตกูด

10-06.18.70

99-48-49.97

 

เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

5

เรือมัตโพน ต. 761

12-53.79

100-46-99

20/10/2555 

เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

6

เรือช้าง ต. 712

11-56.7

102-15.3

 28/11/2555

หินลูกบาต เกาะช้าง

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

7

เรือเภตรา

12-30.33

101-42.43

23/10/2555 

เกาะมันใน จ.ระยอง

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

8

เรือโกลำ

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่

83/2556

*

9

เรือราวี

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่

83/2556

*วางเรียงกัน 3 ลำ

10

เรือตะลิบง

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่ 

83/2556

*

11

เรือ ต.11

11-54.34

102-19.29

 

เกาะคุ้ม จ.ตราด  

127/2557

 

12

เรือพระทอง

9-06-52.10

98-10-23.30

14/03/2557

เกาะพระทอง จ.พังงา  

76/2557

 

13

เรือเกล็ดแก้ว

7-41-40.00

98-46-38.10

19/03/2557

เกาะพีพีเล จ.กระบี่  

76/2557

 

14

เรือ ต.13

8-38-32.80

98-11-58.00

22/03/2557

ทะเลเขาหลัก จ.พังงา  

76/2557