ขนาด
อุทยานใต้ทะเล
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • 682

การวางเรือที่ผ่านมา

          การสร้างปะการังเทียม โดยใช้เรือรบหลวงหรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อสร้างพื้นที่อุทยานใต้ทะเลเป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นประโยชน์ในแง่การเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำสำหรับการทำประมงในบริเวณใกล้เคียง เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำหรับเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว รวมถึงลดจำนวนเรือ ลดความหนาแน่นของนักดำน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังธรรมชาติ และลดโอกาสการทำลายหรือลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกด้วย

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดของการวางเรือในทะเล ดังนี้

ตำแหน่งเรือกองทัพเรือที่ปลดระวาง เพื่อจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ที่ ชื่อเรือ ค่าพิกัด วัน/เดือน/ปี ที่วางเรือ พื้นที่วางเรือ ประกาศ ชาวเรือ หมายเหตุ
แลต (N.) ลอง (E.)

1

เรือคราม

12-55.94

100-41.53

 

เกาะไผ่ พัทยา จ.ชลบุรี

37/2546

 

2

เรือกูด

12-57.07.3

100-47-55.6

 

เกาะสาก พัทยา จ.ชลบุรี

122/2549

 

3

เรือปราบ

10-29.013

99-25.167

 

เกาะง่ามน้อย จ.ชุมพร

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

4

เรือสัตกูด

10-06.18.70

99-48-49.97

 

เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

5

เรือมัตโพน ต. 761

12-53.79

100-46-99

20/10/2555 

เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

6

เรือช้าง ต. 712

11-56.7

102-15.3

 28/11/2555

หินลูกบาต เกาะช้าง

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

7

เรือเภตรา

12-30.33

101-42.43

23/10/2555 

เกาะมันใน จ.ระยอง

 

ไม่มีข้อมูลออก ปชร.

8

เรือโกลำ

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่

83/2556

*

9

เรือราวี

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่

83/2556

*วางเรียงกัน 3 ลำ

10

เรือตะลิบง

7-56.79

98-46.99

 

เกาะยาวาชำ จ.กระบี่ 

83/2556

*

11

เรือ ต.11

11-54.34

102-19.29

 

เกาะคุ้ม จ.ตราด  

127/2557

 

12

เรือพระทอง

9-06-52.10

98-10-23.30

14/03/2557

เกาะพระทอง จ.พังงา  

76/2557

 

13

เรือเกล็ดแก้ว

7-41-40.00

98-46-38.10

19/03/2557

เกาะพีพีเล จ.กระบี่  

76/2557

 

14

เรือ ต.13

8-38-32.80

98-11-58.00

22/03/2557

ทะเลเขาหลัก จ.พังงา  

76/2557

 
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พะยูน
  พะยูน