ขนาด
อุทยานใต้ทะเล
 • 25 มีนาคม 2557
 • 4,027

ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้พิจารณาจัดทำฐานข้อมูลอุทยานใต้ทะเลขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจุดวางเรือรบปลดประจำการในทะเล และแหล่งดำน้ำชมเรือของประเทศไทย ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่ ภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเล เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มแหล่งดำน้ำ และลดการใช้ประโยชน์ในแหล่งดำน้ำตามธรรมชาติ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ