ขนาด
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

หลักเกณฑ์ในการจัดวางปะการังเทียม

หลักเกณฑ์สําคัญในการกําหนดพื้นที่จัดวางปะการังเทียม มีดังนี้

1. การจัดวางปะการังเทียมต้องเป็นไปตามความต้องการของชาวประมงทะเลพื้นบ้านในท้องถิ่น ตามประเภทของเครื่องมือประมงและแหล่งทําการประมง

2. ระดับน้ำเหนือกองวัสดุที่นําไปวางในชวงน้ำลงต่ำสุดต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

3. สภาพพื้นทะเลเหมาะสมไม่เป็นโคลนเหลว และไม่ทําให้วัสดุจมตัวเกินกว่า 20 เซนติเมตร

4. พื้นที่ที่จัดวางต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กองทัพเรือ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สถาบันการศึกษา และ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลาก

6. ไม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำมาก ซึ่งจะทําให้ตะกอนทับถมที่ผิววัสดุจน สิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอยู่อาศัยได้

7. ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ

8. ไม่เป็นพื้นที่หวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล เช่น เขตพระราชทาน เขตร่องน้ำเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นที่ท่าเรือ เขตสัมปทานขุดแร่และก๊าซธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก เป็นต้น

9. ไม่เป็นพื้นที่ที่อาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ เช่น เขตทหาร พื้นที่ฝึกซ้อมทางทะเล เขตชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น