ขนาด
ปะการังเทียม
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • 1,040
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

หลักเกณฑ์ในการจัดวางปะการังเทียม

หลักเกณฑ์สําคัญในการกําหนดพื้นที่จัดวางปะการังเทียม มีดังนี้

          1. การจัดวางปะการังเทียมต้องเป็นไปตามความต้องการของชาวประมงทะเลพื้นบ้านในท้องถิ่น ตามประเภทของเครื่องมือประมงและแหล่งทําการประมง

          2. ระดับน้ำเหนือกองวัสดุที่นําไปวางในชวงน้ำลงต่ำสุดต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

          3. สภาพพื้นทะเลเหมาะสมไม่เป็นโคลนเหลว และไม่ทําให้วัสดุจมตัวเกินกว่า 20 เซนติเมตร

          4. พื้นที่ที่จัดวางต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กองทัพเรือ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สถาบันการศึกษา และ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5. ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลาก

          6. ไม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำมาก ซึ่งจะทําให้ตะกอนทับถมที่ผิววัสดุจน สิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอยู่อาศัยได้

          7. ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ

          8. ไม่เป็นพื้นที่หวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล เช่น เขตพระราชทาน เขตร่องน้ำเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นที่ท่าเรือ เขตสัมปทานขุดแร่และก๊าซธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก เป็นต้น

          9. ไม่เป็นพื้นที่ที่อาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ เช่น เขตทหาร พื้นที่ฝึกซ้อมทางทะเล เขตชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • งูทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พะยูน
  พะยูน
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication