ขนาด
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วัตถุประสงค์การจัดวางปะการังเทียม

รูปแบบการจัดวางปะการังเทียมในประเทศไทย
มีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการจัดวางจะต้องมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ต้องคํานึงถึงระบบนิเวศทางทะเลเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดวางปะการังเทียมอาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ
1. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
2. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
3. เพื่อป้องกันระบบนิเวศทางทะเลจากการทำประมง
4. เพื่อเป็นแหล่งดำน้ำ
5. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ซึ่งในการจัดวางจะต้องมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ต้องคํานึงถึงระบบนิเวศทางทะเลเป็นหลัก โดยอาจสามารถแบ่งการจัดวางปะการังเทียมตามวัตถุประสงค์และรูปแบบ ได้ดังนี้
1. เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเล
รูปแบบการจัดวางจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัสดุที่นําไป วางจะกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งการจัดวางรูปแบบนี้จะเป็นการสร้างแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ตัวอย่าง เช่น การจัดวางปะการัง เทียมในจังหวัดระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ตราด และนราธิวาส

2. เพื่อป้องกันเรือประมงอวนลากและอวนรุนในเขตชายฝั่ง
ปะการังเทียมที่วางในรูปแบบนี้จะทําให้อวนขาด ส่งผลให้เรือประมงอวนลากและอวนรุนไม่กล้าเข้ามาทําการประมงในบริเวณดังกล่าวอีก โดยลักษณะการจัดวางปะการังเทียมจะจัดวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานกับแนวชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น การจัดวางปะการังเทียมในจังหวัดระยอง สงขลา และสตูล

3. เพื่อการอนุรักษ์และป้องกันเรือประมงอวนลาก
รูปแบบการจัดวางจะใช้รูปแบบการจัด วางเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลผสมกับรูปแบบการจัดวางเพื่อป้องกันเรือประมงอวนลากและอวนรุนในเขตชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น การจัดวางปะการังเทียมในจังหวัด ภูเก็ต พังงา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และสตูล

4. เพื่อเพิ่มปริมาณปลาและหมึก
โดยเลือกพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่มีชาวประมงขนาดเล็กอาศัยอยู่แล้วซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนสัตว์น้ำ

5. เพื่อส่งเสริมการตกปลา
โดยจะมีการจัดวางปะการังเทียมครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายหาดตัวอย่างเช่นบริเวณหาดคลองเทียนจังหวัดเพชรบุรี

6. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปลาผิวน้ำ
ซึ่งเป็นการล่อปลาให้ปลาผิวน้ำเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณที่มีการจัดวาง การคัดเลือกพื้นที่ต้องอยู่ห่างจากชายฝั่งและมีระดับน้ำลึกพอประมาณระหว่าง 20-40 เมตร กระแสน้ำไหลไม่รุนแรง ตัวอย่างเช่น จังหวัดระยอง

7. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและสร้างความร่วมมือของสมาชิกชาวประมงเรือเล็กและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันใช้ทรัพยากรทะเล
ได้มาพบปะทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลได้มีโอกาสฟื้นตัว รวมไปถึงสภาพสังคม ควาเป็นอยู่และการประกอบอาชีพประมงดีขึ้นอย่างถาวร และยั่งยืน

8. เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง

9. เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และการใช้แรงงานไม่เต็มที่ของชาวประมงพื้นบ้าน