ขนาด
ปะการังเทียม
สรุปการจัดทำและวางปะการังเทียม 2547-2565 ทช.

วัตถุประสงค์
          เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศปะการังที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากกิจกรรมมนุษย์และธรรมชาติ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล เข้ามาหลบภัย อยู่อาศัยแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นแหล่งประกอบอาชีพของประชาชน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566