ขนาด
ปะการังเทียม
  • 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • 330
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สรุปการจัดทำและวางปะการังเทียม 2547-2565 ทช.

วัตถุประสงค์
          เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศปะการังที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากกิจกรรมมนุษย์และธรรมชาติ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล เข้ามาหลบภัย อยู่อาศัยแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นแหล่งประกอบอาชีพของประชาชน

ข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ