ขนาด
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมประมง
กรมประมงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลองด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ

กองทัพเรือ
มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการขนส่ง กำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัดและทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมรบ ในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใช้กำลังทหารเพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทา สาธารณภัย

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กองทัพเรือได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ผลกระทบในการปฏิบัติการทางทหาร และความมั่นคงทางทะเล

กรมเจ้าท่า
เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมเจ้าท่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และประสานการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟูดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู แก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

จังหวัด
ภารกิจหลักของจังหวัด คือ พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคมและทุนทางสังคม โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พัฒนาระบบเทคโนโลยีและวิทยาการที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความมั่นคง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่ตั้ง 120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1341