ขนาด
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การขออนุญาตในส่วนของกรมเจ้าท่า

1. หลักการขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาต (การขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ)
กรมเจ้าท่ามีหน้าที่หลักสำคัญในการควบคุม กำกับ ดูแล รักษา ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย พัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2546 หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด (ง) ว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำ

“มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเสสาบ อันเป็นทางสัญจรขอบประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลสาบในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเสสาบดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า”

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) โดยระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตให้ ไว้ให้ชัดแจ้ง พร้อมทั้งระยะเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จด้วย

2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
2.1 อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ก. ต้องมีลักษณะที่พึงอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ข. ต้องไม่อยู่ในเขตที่กรมเจ้าท่า ประกาศห้ามปลูกสร้าง

2.2 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำ    ก. ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและสมควรเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคาร เพื่อมิให้มีการสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำยื่นเข้าไปในทางน้ำมากเกินความจำเป็น ในการออกแบบอาคารจึงควรพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและเป็นไปได้
   ข. ต้องได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากทางจังหวัดว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ขออนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
   ค. ต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

2.3 ลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ
   ก. ต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ โดยพิจารณาถึงสภาพต่าง ๆ ของทางน้ำ และบริเวณใกล้เคียง เกี่ยวกับขนาดความกว้าง ความโค้ง ความลึกของน้ำ ลักษณะของร่องน้ำ ระยะห่างของขอบร่อง ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุด ความลาดชันของขอบฝั่งหรือชายตลิ่ง ที่กลับลำเรือ ที่จอดเรืออื่น ๆ ความหนาแน่นของการจราจรทางน้ำ แนวโน้มของเรือที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ความสามารถในการบังคับเรือ ระยะห่างที่เรือจะสวนกันได้โดยปลอดภัย ประกอบตามหลักวิชาการเดินเรือ
   ข. ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามสภาพธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามสภาพทางอุทกศาสตร์ของชายฝั่งหรือแนวตลิ่ง ไม่ทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลิ่ง ร่องน้ำ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง ความเร็วทิศทางกระแสน้ำ ทิศทางของคลื่น ขบวนการเคลื่อนตัวของตะกอนดินและทราย การเปลี่ยนแปลงในรูปของการกัดเซาะหรือการตกตะกอน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบบริเวณข้างเคียงและไม่ทำให้ทางน้ำแคบลง

3. เอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
ผู้ประสงค์จะขออนุญาต ให้ยื่นคำขอโดยระบุวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานเอกสาร ดังนี้

3.1 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือภาพถ่ายบัตรแสดงฐานะอย่างอื่นที่ออกโดยส่วนราชการ

3.2 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว

3.3 แบบแปลนแสดงรายละเอียดของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ที่ขออนุญาตต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้รับรอง

3.4 แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาต และบริเวณที่เกี่ยวข้อง

3.5 หนังสือของจังหวัดที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ที่ขออนุญาตจัดสร้างตั้งอยู่รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

3.6 หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเอกสารตาม (2) (3) (4) (5) และ (6)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) และ (5)

4. ขั้นตอนการดำเนินการ
1 เมื่อได้รับคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้วให้ตรวจสอบว่าผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมหลักฐานและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้คำขออนุญาต

2 ในกรณีที่เห็นว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นกรณีที่ไม่อาจอนุญาตได้ ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต

3 ในกรณีที่เห็นว่าผู้ขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและเป็นกรณีที่อาจอนุญาตได้ ให้แจ้งผู้ขออนุญาตส่งหลักฐานและเอกสารให้ครบถ้วนหรือให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

4 ให้ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจากผู้ขออนุญาต
   4.1 ค่าธรรมเนียม - การตรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล) ครั้งละ 50 บาท - ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล) ฉบับละ 100 บาท
   4.2 ค่าตอบแทนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธีการและอัตรา หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456