ขนาด
ปะการังเทียม
ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การขออนุญาตในส่วนของกองทัพเรือ

ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นที่ 1
หน่วยเจ้าของโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เสนอกองทัพเรือเพื่อขอความเห็นชอบพิกัดจัดสร้างฯ ก่อนที่จะดำเนินการ

ขั้นที่ 2
กองทัพเรือ พิจารณาให้ความ โดยพิจารณาพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่กระทบกระเทือนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม โดยพิจารณาผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านยุทธการและการฝึก จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกาปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านยุทธการและการฝึก เช่น พื้นที่ยกพลขึ้นบกในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การสงครามทุ่นระเบิด การลำเลียงกำลังพลและยุทโธปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ผลกระทบต่อพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อันตราย เป็นต้น ซึ่งกองทัพหรือจะสงวนไว้เป็นสนามฝึกปฏิบัติการทางเรือหรือสนามฝึกยิงอาวุธ โดยกรมยุทธศาสตร์ จะแจ้งข่าวการฝึกยิงอาวุธของกองทัพเรือ เป็นประกาศชาวเรือให้ประชาชนทั่วไปเป็นคราวๆ ไป
2. ด้านการเดินเรือ ด้านสมุทรศาสตร์และวิศวกรรมชายฝั่ง ดังนี้
   2.1 การพิจารณาความปลอดภัยในการเดินเรือ ในส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจทางอุทกศาสตร์ การสร้างแผนที่เดินเรือ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งแผนที่เดินเรือช่วยให้การเดินเรือมีความปลอดภัย โดยจะแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความลึกน้ำ ลักษณะพื้นท้องทะเล ช่องทางการเดินเรือ หินโสโครก ที่ตื้น สิ่งกีดขวาง ที่หมายเด่นชัดชายฝั่ง เครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือ การได้มาของข้อมูลที่กรมอุทกศาสตร์ นำมาสร้างแผนที่เดินเรือนั้น อ้างอิงจากมาตรฐานการสำรวจอุทกศาสตร์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการนำมาประกอบระวางแผนที่เดินเรือตามมาตรฐานขององค์กรอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO) เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและการป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล (IHO STANDARDS FOR HYDROGRAPHIC SURVEY : S44 :5th Edition February ๒๐๐๘) ซึ่ง IHO เป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการในการกำหนดการสร้างแผนที่ และกำหนดข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล และกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยงานในนามตัวแทนประเทศไทยที่รับผิดชอบ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน IHO
   2.2 การพิจารณาผลกระทบในด้านสมุทรศาสตร์และวิศวกรรมชายฝั่ง เนื่องจากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น การสร้างท่าเรือ รวมทั้งการวางคอนกรีตในพื้นที่น้ำตื้นนั้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว  ดังนั้น ในการกำหนดการวางแท่นคอนกรีตควรอยู่ในระดับความลึกน้ำที่เกิน 10 เมตรขึ้นไป ตำแหน่งทิ้งห่างชายฝั่งพอสมควร เนื่องจากแท่นคอนกรีตอาจถูกกระแสน้ำและคลื่นพัดพาสู่ชายฝั่ง ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและสภาพภูมิทัศน์ของหายหาดเสียหายต่อมา รวมทั้งควรวางแท่นคอนกรีตแผ่ออกไปแนวราบของพื้นที่ ยกเว้น ในกรณีที่มีหินหรือสิ่งที่เป็นอันตรายโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งหากวางแท่งคอนกรีตในน้ำลึกไม่มากพอนั้น จะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายใต้น้ำต่อการเดินเรือ
3. ด้านการส่งกำลังบำรุงทางทะเล และโครงการสำคัญของกองทัพเรือที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
4. โครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของกองทัพเรือ

ขั้นที่ 3
หน่วยเจ้าของโครงการฯ พิจารณาตกลงใจ หลังจากกองทัพเรือให้ความเห็นแล้ว (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ปรับย้ายพื้นที่ก่อสร้างฯ) จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยเจ้าของโครงการฯ ทราบต่อไป สำหรับในกรณีที่กองทัพเรือพิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบ/ปรับย้ายพื้นที่จัดสร้างฯ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม โดยได้พิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ ตามขั้นที่ 2 นั้น หากหน่วยเจ้าของโครงการฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสร้างในพื้นที่ที่ของเสนอไว้เดิมนั้น ให้เสนอกองทัพเรืออีกครั้งเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนความเห็นชอบพิกัดจัดสร้างฯ โดยเสนอข้อมูลเพิ่มเติมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ซึ่งจะได้ร่วมกันกำหนดทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ทุกฝ่ายต่อไป

ขั้นที่ 4
หน่วยเจ้าของโครงการฯ ดำเนินการจัดสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว แจ้งพิกัดจัดสร้างฯ ให้กองทัพเรือทราบ

ขั้นที่ 5
กองทัพเรือตรวจสอบว่าพื้นที่จัดสร้างฯ จริง ตรงกับพื้นที่ที่ขอความเห็นชอบหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกประกาศชาวเรือ และการแก้ไขในแผนที่เดินเรือพร้อมแสดงทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตแล้ว แจ้งให้กรมอุทกศาสตร์ทราบ เพื่อนำข้อมูลไปออกประกาศชาวเรือ และแก้ไขการปรับปรุงแผนที่เดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของกองทัพเรือ (ทร.)