ป่าชายเลน
ป่าชายเลน สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัดปี พ.ศ.2552

การจำแนกสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2552 ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ได้แก่

1. ท่าเทียบเรือ 9. พื้นทิ้งร้าง
2. นากุ้ง 10. เหมืองแร่
3. นาเกลือ 11. เมือง และ สิ่งก่อสร้าง
4. ป่าชายเลน 12. เลนงอก
5. ป่าชายหาด 13. แม่น้ำลำคลอง
6. ป่าพรุ 14. ทะเล
7. พื้นที่เกษตรกรรรม 15. พื้นที่ที่ไม่ได้จำแนก
8. ป่าบก (ความหมายรวมถึงป่าบกทุกประเภทนอกเหนือจากป่าชายเลน)  

การจำแนกสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2552 ในพื้นที่ 24 จังหวัด

ข้อมูล : -
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560