ขนาด
ป่าชายเลน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน

พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนหลายฉบับ ได้แก่
          1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
          2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
          3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535
          4. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลน
          นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนอีกหลายฉบับ ได้แก่

1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
          1.1 การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530
          1.2 การพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออก
          1.3 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2543
          1.4 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง แก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
          1.5 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่องแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ประเภทป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน
          2.1 ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
          2.2 การศึกษาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่มีความอ่อนไหวในทางการเมือง
          2.3 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
          2.4 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง แก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ประเภทฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน
          3.1 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง พ.ศ. 2535-2536
          3.2 รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าชายเลนและปะการังของประเทศ
          3.3 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง แก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
          3.4 ขอความเห็นชอบโครงการด้านเกษตร โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา

4. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ประเภทอื่นๆ
          4.1 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แนวนโยบายและมาตรการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
          4.2 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จังหวัดภูเก็ต บริเวณหาดป่าตอง กะรน กะตะ
          4.3 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ
          4.4 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2537
          4.5 มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ครั้งที่ กพต. 2/2540

5. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนที่สิ้นสภาพแล้ว
          5.1 นโยบายการอนุญาตทำไม้ป่าชายเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว
          5.2 รายงาน ประเมินผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนของโครงการพัฒนาแหล่งชุมชน และสะพานเทียบเรือ หมู่บ้านตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
          5.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน
          5.4 ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน
          5.5 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากแนวทางดำเนินการและมาตรการปฏิบัติจากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2523
          5.6 นโยบายการอนุญาตทำไม้ป่าเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว (15 ปี)
          5.7 ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน ครั้งที่ 4
          5.8 การพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออก
          5.9 การสงวนและคุ้มครองป่าชายเลน