ขนาด
ป่าชายเลน
สถานภาพป่าชายเลนรายเขต

          ปัจจุบันกระแสความต้องการของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เกิดการตื่นตัวในการช่วยกันพื้นฟูดูแลรักษาป่าชายเลนอย่างแพร่หลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส 72 พรรษา ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 ได้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นับแสนไร่ โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้ทำการสำรวจสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2554 พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในภาพรวม ทวีความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศชายฝั่งและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จนทำให้ป่าชายเลนของประเทศอยู่ในระดับที่เป็นแหล่งผลิตธาตุอาหารแก่สัตว์น้ำวัยอ่อนได้อย่างน่าพอใจ พื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาไว้อย่างเข้มงวด เพื่อมีให้ถูกบุกรุกแผ้วถางให้เสื่อมโทรมลงอีก โดยต้องมีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการป่าไม้ ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นำนโยบายด้านต่างๆ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างถูกต้อง ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยใช้หลักกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำสถานภาพป่าชายเลนโดยได้จัดแบ่งเขตพื้นที่ป่าชายเลน ออกเป็น 6 พื้นที่ ตามสภาพภูมิประเทศ และลักษณะความคล้ายคลึงของสังคมพืช ดังนี้
          1. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
          2. อ่าวไทยตอนบน  ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ
          3. อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
          4. อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
          5. ทะเลอันดามันตอนบน ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา ในส่วนของอำเภอ คุระบุรี ท้ายเหมือง และตะกั่วป่า และบริเวณพื้นที่อ่าวพังงา ได้แก่ จังหวัด ภูเก็ต จังหวัดพังงาส่วนที่เหลือและจังหวัดกระบี่
          6. ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล