ขนาด
ป่าชายเลน
สิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2565

ประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน (Mangrove Benthic)
          การสำรวจประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน (Mangrove Benthic) ในแปลงสำรวจสังคมพืชป่าชายเลน พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 16 วงศ์ (Family) 36 ชนิด (Species) มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 31.06 ตัวต่อตารางเมตร จังหวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ จังหวัดสตูล 49.15 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต มีความหนาแน่นเท่ากับ 42, 31, 27, 19.64 และ 16.80 ตัวต่อตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด คือ จังหวัดสตูล พบทั้งหมด 30 ชนิด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต พบทั้งหมด 22, 22, 17, 14 และ 11 ชนิด (Species) ตามลำดับ ชนิดที่พบจำนวนตัวมากที่สุดคือ หอยหัวเข็มหมุด (Optediceros breviculum (L. Pfeiffer, 1855)) อยู่ในวงศ์ Assimineidae รองลงมาคือ หอยทะนนลายแต้ม (Nerita articulata) อยู่ในวงศ์ Neritidae และหอยหูแมว (Cassidula aurisfelis) อยู่ในวงศ์ Ellobiidae ตามลำดับ 

          เมื่อพิจารณาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินทั้ง 6 จังหวัด พบว่า มีจำนวน 4 ชนิด ที่พบในทุกจังหวัด ได้แก่ หอยหูแมว (Cassidula aurisfelis) หอยกะทิยอดราบ (Nerita planospira) หอยหัวเข็มหมุด (Optediceros breviculum (L. Pfeiffer, 1855)) และปูแสมก้ามแดง (Perisesarma eumolpe) นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน จำนวน 4 ชนิด ถูกจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN Red List ในระดับมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ Least Concern (LC) ได้แก่ หอยหูแมว (Cassidula aurisfelis) อยู่ในวงศ์ Ellobiidae หอยหมาก (Ellobium aurisjudae) อยู่ในวงศ์ Ellobiidae หอยทะนนลายแต้ม (Nerita articulata) อยู่ในวงศ์ Neritidae และหอยขี้กา (Telescopium telescopium) อยู่ในวงศ์ Potamididae

ประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน 6 จังหวัด

ประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนที่สำรวจพบในพื้นที่ศึกษา

นกในป่าชายเลน
          
การสำรวจความหลากหลายของนกในป่าชายเลนฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด พบนกทั้งสิ้น 16 อันดับ (Order) 52 (Family) วงศ์ 163 ชนิด (Species) พบนกในอันดับนกเกาะคอน (Order Passeriformes) มากที่สุด จำนวน 66 ชนิด รองลงมา คือ อันดับนกชายเลนและนกนางนวล (Order Charadriiformes) จำนวน 29 ชนิด และอันดับนกตะขาบ (Order Apodiformes) จำนวน 13 ชนิด พบนกที่ถูกจัดอยู่ในสถานภาพตามฤดูกาลการจัดของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand; BCST) จัดสถานภาพตามฤดูกาลจัดเป็นนกประจำถิ่น (Resident: R) 103 ชนิด นกอพยพ (Non - breeding visitor: N) 36 ชนิด นกประจำถิ่นและอพยพ (Resident and winter visitor: R/N) 23 ชนิด นกอพยพมาทำรังวางไข่ (Breeding visitor: B) 1 ชนิด และพบนกที่ถูกจัดอยู่ในสถานภาพของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม กลุ่มใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 2 ชนิด กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 2 ชนิด กลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 12 ชนิด และกลุ่มเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) 147 ชนิด 

นกที่สำรวจพบในป่าชายเลน

รายชื่อนกที่สำรวจพบในพื้นที่ 6 จังหวัด RNG = ระนอง PNA = พังงา KBI = กระบี่ PKT = ภูเก็ต TRG = ตรัง STN = สตูล

ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชายเลน
         
การศึกษาความหลากหลายของแมลงทั้ง 6 จังหวัด พบแมลงทั้งหมด 13 อันดับ (Orders) 140 วงศ์ (Families) 595 ชนิด (Species) โดยอันดับที่พบจำนวนวงศ์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อและมอธ) 37 วงศ์ Hymenoptera (มด ผึ้ง ต่อ แตน) 28 วงศ์ และ Orthoptera (ตั๊กแตน จิ้งหรีด) 22 วงศ์ ตามลำดับ ส่วนจำนวนชนิดแมลงที่พบมากที่สุดเป็นแมลงในอันดับ Hymenoptera (มด ผึ้ง ต่อ แตน) 125 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของจำนวนชนิดที่พบทั้งหมด รองลงมาเป็นแมลงในอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อและมอธ) 122 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 17.8 อันดับ Coleoptera (ด้วง) 110 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลำดับ จังหวัดที่พบจำนวนชนิดของแมลงมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพังงา จำนวน 285 ชนิด ลองลงมาคือ สตูล 247 ชนิด กระบี่ 245 ชนิด ตรัง 239 ชนิด ระนอง 134 ชนิด และภูเก็ต 66 ชนิด ตามลำดับ 

ชนิดของแมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าชายเลน 6 จังหวัด

แมลงที่สำรวจพบในป่าชายเลน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567