ขนาด
ป่าชายเลน
สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัดปี พ.ศ. 2561