ป่าชายเลน
ป่าชายเลน สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัดปี พ.ศ.2561