ขนาด
ป่าชายเลน
เมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน

          ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนได้เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งที่อยู่อาศัยของพันธ์ุสัตว์น้ำนานาชนิด เปรียบเสมือนคลังอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คน ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งปราการป้องกันภัยธรรมชาติ บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลม เป็นแหล่งกรองและกักเก็บของเสียที่ไหลมากับสายน้ำ จากต้นน้ำ กลางน้ำ ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเล ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ใกล้เคียง มีวิถีชีวิต วัฒนาธรรม การดำรงชีพที่สัมพันธ์กับทรัพยากรป่าชายเลนอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำพืชพรรณจากป่าชายเลนมาใช้เป็นยาสมุนไพร และเป็นอาหาร วิถีชีวิต และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และบางส่วนได้เลือนหายไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จึงได้รวบรวมภูมิปัญญาในการใช้พืชป่าชายเลนมาเป็นอาหารของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการนำไปใช้ในการปรุงอาหารภายในครัวเรือนหรือค้าขายเพิ่มมูลค่า ตลอดจนเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานหรือนักวิจัยที่สนใจได้ทำการวิจัยต่อเนื่องในด้านคุณค่าทางโภชนาการหรือสารอาหารในพืชที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในครั้งนี้ได้รวบรวมภูมิปัญญาด้านเมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน จากชุมชนชายฝั่งทั่วประเทศรวม 76 เมนู ปรุงโดยใช้ส่วนประกอบจากพืชไม้ป่าชายเลน 20 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

menu

กระแตไต่ไม้ โกงกางใบใหญ่ ขลู่ จาก
ชะคราม ถอบแถบน้ำ ถั่วขาว ปรงทะเล
ปรงหนู เป้งทะเล ผักเบี้ยทะเล ผักหวานทะเล
พังกาหัวสุมดอกแดง ลำเท็ง ลำพู ลำแพน
ส้มหลากลม สาหร่ายทะเล แสมขาว เหงือกปลาหมอ ดอกม่วง