ขนาด
พะยูน
 • 19 กรกฎาคม 2556
 • 811
พะยูน สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพะยูน

กฎหมายที่สำคัญ
          เกี่ยวกับการอนุรักษ์พะยูน ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2490 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ CITES (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2549)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
          พระราชบัญญัติฉบับนี้ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กำหนดให้พะยูนเป็นสัตว์สงวน โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องดังนี้
             มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
             มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่
                             (1) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
                             (2) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
                             (3) เป็นกรณีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11
             มาตรา 23 ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
             มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
             มาตรา 54 ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทำเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
             มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 หรือมาตรา 29 ถ้ากระทำต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                            ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 29 ถ้ากระทำต่อสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ CITES
          (The Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora) วิธีการอนุรักษ์ของไซเตส จะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายทั่วโลก เพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ สำหรับพะยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ลำดับ 86 เป็นชนิดพันธุ์ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้น เพื่อการศึกษา วิจัย และเพาะพันธุ์เท่านั้น ซึ่งได้รับความยินยอมจากประเทศที่นำเข้าเสียก่อน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • งูทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล