ขนาด
พะยูน
พะยูน สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพะยูน

กฎหมายที่สำคัญ
          เกี่ยวกับการอนุรักษ์พะยูน ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2490 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ CITES (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2549)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
          พระราชบัญญัติฉบับนี้ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 เดิมอยู่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้เพียงกรมเดียว แต่ฉบับนี้ให้กรมประมงรับผิดชอบสัตว์น้ำด้วย ตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 กำหนดให้พะยูนเป็นสัตว์สงวนที่ ลำดับที่ 15

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
          กำหนดให้พะยูน รวมซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น “สัตว์น้ำ” คำว่าสัตว์น้ำ หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ใน บริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์น้ำจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้รวมทั้งซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
          ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ปัจจุบันได้ออกพระราช-กฤษฎีกาให้หมู่เกาะต่างๆ เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน อ่าวพังงา จังหวัดพังงา หาดในยาง หาดไม้ขาว (อุทยานสิรินาถ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตะรุเตา จังหวัดสตูล เกาะช้าง จังหวัดตราด หมู่เกาะพีพี-ดอน จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติทางทะเล มีทั้งหมด 14 แห่ง) ซึ่งมีผลทำให้สัตว์ รวมถึงสัตว์น้ำ ด้วยในเขตอุทยานได้รับความคุ้มครอง

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ CITES
          (The Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora) วิธีการอนุรักษ์ของไซเตส จะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายทั่วโลก เพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ สำหรับพะยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ลำดับ 86 เป็นชนิดพันธุ์ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้น เพื่อการศึกษา วิจัย และเพาะพันธุ์เท่านั้น ซึ่งได้รับความยินยอมจากประเทศที่นำเข้าเสียก่อน