ขนาด
พะยูน
สถานภาพการเกยตื้นและสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2562

          รายงานสถานการณ์พะยูนเกยตื้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 24 ตัว พะยูนเกยตื้นมีชีวิต 2 ตัว (ร้อยละ 8) และซากพะยูนเกยตื้น 19 ตัว (ร้อยละ 90)

สาเหตุการตายของพะยูนปีงบประมาณ 2562
          สถานการณ์การพบซากพะยูนเกยตื้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบจำนวน 22 ซาก ซึ่งมีคุณภาพซากที่แตกต่างกัน พบว่าซากพะยูนที่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดมีเพียง 16 ซาก คิดเป็นร้อยละ 66 โดยสาเหตุการตายแบ่งเป็น 
1. สาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพบสาเหตุเกิดจากการติดเครื่องมือ ประมง การถูกของแข็งกระแทก  
2. สาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งพบสาเหตุของการป่วยตามธรรมชาติร่วมด้วยซึ่งภาวะการป่วยส่งผลทำให้สัตว์อ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อภัยคุกคามอื่นได้ง่ายขึ้น 
3. สาเหตุที่เกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 44 โดยพบสาเหตุเกิดจากป่วย ภาวะอ่อนแอจากการเป็นลูกสัตว์หรืออายุมาก และการถูกเงี่ยงกระเบนแทง

แสดงสาเหตุการตายของซากพะยูนเกยตื้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563