ขนาด
พะยูน
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 884
พะยูน สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานภาพการเกยตื้นและสาเหตุการตายปี 2562

          รายงานสถานการณ์พะยูนเกยตื้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบพะยูนเกยตื้นทั้งหมด 24 ตัว พะยูนเกยตื้นมีชีวิต 2 ตัว (ร้อยละ 8) และซากพะยูนเกยตื้น 19 ตัว (ร้อยละ 90)

สาเหตุการตายของพะยูนปีงบประมาณ 2562
          สถานการณ์การพบซากพะยูนเกยตื้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบจำนวน 22 ซาก ซึ่งมีคุณภาพซากที่แตกต่างกัน พบว่าซากพะยูนที่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดมีเพียง 16 ซาก คิดเป็นร้อยละ 66 โดยสาเหตุการตายแบ่งเป็น 
1. สาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพบสาเหตุเกิดจากการติดเครื่องมือ ประมง การถูกของแข็งกระแทก  
2. สาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งพบสาเหตุของการป่วยตามธรรมชาติร่วมด้วยซึ่งภาวะการป่วยส่งผลทำให้สัตว์อ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อภัยคุกคามอื่นได้ง่ายขึ้น 
3. สาเหตุที่เกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 44 โดยพบสาเหตุเกิดจากป่วย ภาวะอ่อนแอจากการเป็นลูกสัตว์หรืออายุมาก และการถูกเงี่ยงกระเบนแทง

แสดงสาเหตุการตายของซากพะยูนเกยตื้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • งูทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ