ขนาด
พะยูน
มาตรการลดผลกระทบการเกยตื้นพะยูน

สืบเนื่องจากกรณีการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (ปลาวาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ในหลายพื้นที่ นับเป็นภารกิจที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความสำคัญ จึงมีการระดมสมองจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องของทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานขึ้นเป็นการเร่งด่วนรวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ. ภูเก็ต) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา) ในการนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สรุปสาเหตุปัญหา และมาตรการลดผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (ปลาวาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ขึ้น พร้อมทั้งเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสรุปประเด็นสำคัญของสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นรวม 12 ประเด็น ได้แก่
1) สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกยตื้นและการตายของสัตว์แต่ละชนิด
3) ถิ่นที่อยู่อาศัย ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนของสัตว์ประจำถิ่นแต่ละชนิด
4) การแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ
5) การสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วม
6) การจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์
7) การเตรียมการในการกำหนดมาตรการและพื้นที่คุ้มครอง
8) การพัฒนาบุคลากร
9) ศูนย์ช่วยชีวิต (Rescue Center)
10) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและพื้นที่ต่อเนื่อง
11) แนวทางการเพาะขยายพันธ์
12) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้

Download Download

MESU Measurement01

MESU Measurement02

MESU Measurement03

MESU Measurement04

MESU Measurement05

หมายเหตุ ชื่อย่อหน่วยงาน
สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน สทช. หมายถึง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง