ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 701

วาฬหัวแตงโม

วาฬหัวแตงโม

Melon-headed Whale, Peponocephala electra, (Gray, 1846)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Least Concern

- CITES: Appendix II

วาฬหัวแตงโม

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.78 ม. และหนัก 275 กก. ลูกแรกเกิดยาวประมาณ 1 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างใหญ่ เมื่อมองจากด้านบนเห็นส่วนหัวรูปสามเหลี่ยม ครีบข้างเรียวปลายแหลมตั้งตรงออกจากลำตัว

สี

ลำตัวสีดำ คางและใต้ท้องแนวสะดือและช่องเพศสีขาว แถบสีจางตั้งแต่ช่องหายใจไปจนถึงปลายปาก ขอบปากขาว หน้ามีสีดำรูปสามเหลี่ยม

ฟัน

ซี่เล็ก เรียวแหลม มี 20-25 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

สูง เว้า และอยู่เกือบกึ่งกลางลำตัว

ชีวประวัติ

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 11.5 ปี (ยาว 2.35ม.) ส่วนตัวผู้อายุ 16.5 ปี (ยาว2.44 ม.) ออกลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ระยะหย่านม 9-12 เดือน

พฤติกรรม

ว่ายน้ำเร็ว ชอบรวมกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ จำนวน 100-500 ตัว อาจมากถึง 2,000 ตัว พบรวมกับโลมาชนิดอื่น เช่น โลมาฟราเซอร์ เป็นต้น โลมาชนิดนี้มักมีการเกยตื้นหมู่ (Mass strandings) และพบการเกยตื้นหมู่มากที่สุดถึง 250 ตัว

อาหาร

ปลาขนาดเล็ก และปลาหมึก บางครั้งกินกุ้งเป็นอาหาร

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เช่นเดียวกับวาฬเพชฌฆาตเล็ก น้ำลึกในเขตร้อนและกึ่งร้อน ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ประเทศไทยพบที่ซากเกยตื้นที่ จ.ชลบุรีและสงขลา

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด