ขนาด
สถานภาพแนวปะการังในประเทศไทย
 • 13 สิงหาคม 2556
 • 283

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

แนวปะการังในเขตจังหวัดสงขลา
จากข้อมูลการสำรวจในปี พ.ศ.2552 พบว่าแนวปะการังบริเวณเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2552 มีทั้งที่อยู่ในสภาพเสียหายจนถึงดีมาก แหล่งที่มีสภาพดีมาก คือ เกาะขามด้านทิศตะวันตก แหล่งที่มีสภาพดี คือ เกาะขามด้านทิศเหนือและใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกสภาพ ดีปานกลาง รวมถึงเกาะหนูและเกาะแมว ยกเว้นเกาะแมวด้านทิศใต้มีสภาพเสียหาย

แนวปะการังในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแหล่งแนวปะการังที่สำคัญอยู่ที่เกาะกระใหญ่ และเกาะกระกลาง จากการติดตามศึกษาทางฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะกระใหญ่ ในปี พ.ศ.2550 พบว่าแนวปะการังอยู่ในสภาพดีปานกลาง และยังพบว่ามีสภาพคงเดิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ต่อมาในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่หนาแน่นมากกว่าเดิมอีกเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าบริเวณนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว จากการสำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่าแนวปะการังของเกาะกระใหญ่ และเกาะกระกลางอยู่ในสภาพดีจนถึงดีมาก อย่างไรก็ตามที่เกาะกระเล็ก ทางด้านทิศเหนือ มีสภาพเสียหายมากกว่าบริเวณอื่นๆ รวมทั้งที่บริเวณหินเรือก็มีสภาพค่อนข้างเสียหาย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นซากปะการังเขากวางเก่าที่ตายลงจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ.2541 แล้วยังไม่มีการพื้นตัวหรือมีการพื้นตัวช้ามาก สำหรับที่เกาะวังในมีทั้งจุดที่มีสภาพดีและที่เสียหาย ส่วนที่เกาะวังนอกมีสภาพดีมาก ที่เกาะราบมีสภาพดีปานกลาง

แนวปะการังในเขตจังหวัดปัตตานี
มีแหล่งแนวปะการังสำคัญที่เกาะโลซิน ซึ่งเป็นกองหินที่โผล่พ้นน้ำเพียงเล็กน้อย จากการสำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่าแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล