ขนาด
สถานภาพแนวปะการังในประเทศไทย
 • 12 สิงหาคม 2556
 • 313

บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

สถานภาพแนวปะการัง พ.ศ. 2557

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เกาะรำร่า : เกาะรำร่าตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน แนวปะการังก่อตัวได้ดีรอบเกาะ มีพื้นที่แนวปะการัง 112 ไร่ เป็นแนวปะการังริมฝั่งความกว้างของแนวปะการังประมาณ 100-200 เมตร ซึ่งกว้างมากทางด้านทิศตะวันตก เป็นแนวปะการังที่อยู่ในน้ำตื้นมากกว่าเกาะอื่นๆ แนวปะการังก่อตัวลงไปจนถึงระดับน้ำลึกประมาณ 0.5-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30-40% และปะการังตายประมาณ 55-70% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 34.4% ปะการังตาย (DC) 65.6% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.9 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.)ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่(Diploastrea heliopora) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)

หินกรูด : หินกรูดตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร อยู่ทางใต้ของเกาะรำร่า มีพื้นที่แนวปะการัง 9 ไร่ เป็นแนวปะการังที่อยู่ห่างฝั่งในระดับความลึก 1-3 เมตร เป็นแนวไม่โผล่พ้นน้ำสถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-20% และปะการังตายประมาณ 10-65% มาก ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 17% ปะการังตาย (DC) 27% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย(LC : DC) เท่ากับ 1:1.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)

เกาะหัวพิน : เกาะหัวพินตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่แนวปะการัง 44 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมากโดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-35% และปะการังตายประมาณ 20-90% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 15.9% ปะการังตาย (DC) 56.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 3.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) และปะการังสมอง (Symphyllia sp.)

แหลมแม่รำพึง : แหลมแม่รำพึงตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่แนวปะการัง 138 ไร่ ปะการังขึ้นบนแนวโขดหินมีความกว้างไม่เกิน 10 เมตร จนถึงระดับนลึก 2-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15-40% และปะการังตายประมาณ 45-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 24.2% ปะการังตาย (DC) 65.4% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.7 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังพุ่มพาน (Podabasia sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังหนามขนุน (Hydnophora sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)

เกาะทะลุ : เกาะทะลุเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางสะพานน้อย มีพื้นที่แนวปะการัง 776 ไร่ แนวปะการังของเกาะทะลุก่อตัวได้ดี ส่วนใหญ่เป็นแนวปะการังริมฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นกลุ่มปะการังบนโขดหิน มีปะการังขึ้นอยู่น้อยมาก แนวปะการังทางด้านทิศตะวันตกมีความกว้างของแนวปะการังประมาณ 120-150 เมตร ก่อตัวได้ดีจนถึงระดับความลึก 2-6 เมตร แต่ส่วนใหญ่ก่อตัวได้ดีถึงระดับน้ำลึก 2-3เมตร ส่วนบริเวณปลายเกาะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีทั้งแนวปะการังริมฝั่ง และกลุ่มปะการังบนพื้นทรายซึ่งมีหินกรวดขนาดใหญ่ปะปนอยู่ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 100-700 เมตร เป็นแนวปะการังน้ำตื้นก่อตัวได้ดีสิ้นสุดที่ระดับน้ำลึก 0.5-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-50% และปะการังตายประมาณ 40-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 32.8% ปะการังตาย (DC) 61.8% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.9ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังสมอง (Symphyllia sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังพุ่มพาน (Podabacia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแนวปะการัง ได้แก่ ปะการังอ่อน (Soft Coral)

เกาะสิงห์ : เกาะสิงห์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งเขตอำเภอบางสะพานน้อย มีพื้นที่แนวปะการัง 24 ไร่ ลักษณะแนวปะการังเป็นแนวปะการังริมฝั่งเกือบรอบเกาะ ความกว้างของแนวปะการัง 30-80 เมตร ก่อตัวลงไปจนถึงระดับน้ำลึก 3-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10-55% และปะการังตายประมาณ 40 - 80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 32.5% ปะการังตาย (DC) 57.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.8 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังสมอง (Symphyllia sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.)

เกาะสังข์ : เกาะสังข์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งเขตอำเภอบางสะพานน้อย มีพื้นที่แนวปะการัง 32 ไร่ ลักษณะแนวปะการังเป็นแนวปะการังริมฝั่งเกือบรอบเกาะ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 30-55% และปะการังตายประมาณ 35-50% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 45.3% ปะการังตาย (DC) 44% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 1 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมอง (Symphyllia sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)

จังหวัดชุมพร
แหลมแท่น : แหลมแท่นมีพื้นที่แนวปะการัง 602 ไร่ ลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่งแนวปะการังกว้างประมาณ 100-200 เมตร ก่อตัวได้ถึงระดับน้ำลึก 3-5 เมตร ขนานไปตลอดชายฝั่ง สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่บริเวณโซนลาดชันประมาณ 5-50% และปะการังตายประมาณ 10-95% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 224.2% ปะการังตาย (DC) 67.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:3 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)

แหลมสะพลี : บริเวณชายฝั่งแหลมสะพลี มีพื้นที่แนวปะการัง 1,101 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว มีลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 100-300 เมตร ก่อตัวได้ถึงระดับน้ำลึก 2-3 เมตรขนานไปตลอดชายฝั่ง สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่บริเวณโซนลาดชันประมาณ 5-35% และปะการังตายประมาณ 10-90% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 21.9% ปะการังตาย (DC) 75.6% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 3.5 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.)

ขาโพธิ์แบะ : เขาโพธิ์แบะมีพื้นที่แนวปะการัง 287 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว พบกลุ่มปะการังบนโขดหิน ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 10-100 เมตรสิ้นสุดที่ระดับความลึก 5-6 เมตร โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-40% และปะการังตายประมาณ 45-90% สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 25.7% ปะการังตาย (DC) 69.1% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.7 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มเกาะสมุย
เกาะราเทียน : เกาะราเทียนมีพื้นที่แนวปะการัง 167 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดี เป็นแนวปะการังริมฝั่งโดยรอบเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 50-400 เมตร ซึ่งกว้างมากทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ โดยก่อตัวลงไปจนถึงที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 3-4 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-35% และปะการังตายประมาณ 20-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 23.4% ปะการังตาย (DC) 68.8% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 2.9 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)

เกาะลุมหมูน้อย-เกาะส้ม : เกาะลุมหมูน้อย-เกาะส้มมีพื้นที่แนวปะการังรวมกัน 321 ไร่ เกาะลุมหมูน้อย-เกาะส้มมีแนวปะการังเชื่อมติดต่อกันส่วนใหญ่ก่อตัวได้ดี เป็นแนวปะการังริมฝั่งทางด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของเกาะทั้งสอง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 70-200 เมตร โดยก่อตัวจนถึงที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 5 เมตร บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบกลุ่มปะการังบนโขดหิน ส่วนใหญ่สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตและปะการังตายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 65-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 19.4% ปะการังตาย (DC) 46.1% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 2.4 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)

เกาะแมลงป่อง : เกาะแเป็นเกาะสัมปทานรังนกมีพื้นที่แนวปะการัง 30 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งรอบเกาะ เนื่องจากมีเกาะสมุยช่วยกำบังคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มปะการังบนโขดหิน และแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 30-80 เมตร โดยก่อตัวได้จนถึงที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 2-4 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30-40% และปะการังตายประมาณ 60-70% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 34% ปะการังตาย (DC) 66% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 1.9 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)

เกาะทะลุ : เกาะทะลุเป็นเกาะสัมปทานรังนกมีพื้นที่แนวปะการัง 9 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งรอบเกาะ เนื่องจากมีเกาะสมุยช่วยกำบังคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นตรงบริเวณทิศใต้ เป็นกลุ่มปะการังบนโขดหิน แนวปะการังริมฝั่งความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-80 เมตร โดยก่อตัวได้จนถึงที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 2-4 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20-40% และปะการังตายประมาณ 40-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 25.7% ปะการังตาย (DC) 62.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.4 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังสมอง (Symphyllia sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.)

เกาะดิน : เกาะดินเป็นเกาะสัมปทานรังนกมีพื้นที่แนวปะการัง 12 ไร่ มีขนาดเล็กตั้งอยู่ใกล้ๆกันห่างจากเกาะ สมุยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 700-800 เมตร แนวปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งรอบเกาะ เนื่องจากมีเกาะสมุยช่วยกำบังคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มปะการังบนโขดหิน และแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-80 เมตร โดยก่อตัวได้จนถึงที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 2-4 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20-40% และปะการังตายประมาณ 60-75% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 33.3% ปะการังตาย (DC) 63.3% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 1.9 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม(Favites sp.) และปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea)

เกาะมัดแดง : เกาะมัดแดงมีพื้นที่แนวปะการัง 49 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งโดยรอบเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 50-100 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึก 1-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 30-40% และปะการังตายประมาณ 60-70% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 35% ปะการังตาย (DC) 65% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย(LC : DC) เท่ากับ 1 : 1.9 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.)

เกาะมัดโกง : เกาะมัดโกงมีพื้นที่แนวปะการัง 26 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งโดยรอบเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 50-100 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 1-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 25-40% และปะการังตายประมาณ 60-75% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 30% ปะการังตาย (DC) 70% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 2.3 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.)

เกาะวังใน : เกาะวังในมีพื้นที่แนวปะการัง 382 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีโดยรอบเกาะเป็นแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 100-200 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 20-50% และปะการังตายประมาณ 50-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 29.5% ปะการังตาย (DC) 69.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.4 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังสมองร่องยาว (P. daedalea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.)

เกาะวังนอก : เกาะวังนอกมีพื้นที่แนวปะการัง 332 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีโดยรอบเกาะ เป็นแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 100-200 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 25-50% และปะการังตายประมาณ 50-75% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 36.1% ปะการังตาย (DC) 63.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.8 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังแผ่นเปลวไฟ (Pectinia lactuca) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ (Acropora spp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)

หินร้า : หินร้านเป็ดมีพื้นที่แนวปะการัง 12 ไร่ พบกลุ่มปะการังบนโขดหินทางด้านทิศตะวันตก ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 30 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 20-30% และปะการังตายประมาณ 10-70% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 25.6% ปะการังตาย (DC) 43.1% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.7 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะราบ : เกาะราบมีลักษณะเกาะแบนราบรูปร่างคล้ายตัววี มีพื้นที่แนวปะการัง 714 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีโดยรอบเกาะเป็นแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 50-500 เมตร โดยกว้างมากทางด้านทิศเหนือ สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 2-7 เมตร ความโปร่งแสงของน้ำ0.8-2 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 20-40% และปะการังตายประมาณ 55-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 28.2% ปะการังตาย (DC) 68.6% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.4 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะตุ้งกู : เกาะตุ้งกู เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่เกาะอ่างทอง มีพื้นที่แนวปะการัง 18 ไร่ พบกลุ่มปะการังบนโขดหินส่วนด้านอื่นเป็นเพียงปะการังที่ขึ้นอยู่บนหินไม่มากนัก ความกว้างของแนวปะการังไม่เกิน 20 เมตร สิ้นสุดระดับความลึกของน้ำประมาณ 3-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 35-40% และปะการังตายประมาณ 55-60% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 40.3% ปะการังตาย (DC) 56.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1 : 1.4 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea ) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis)

เกาะตุ้งกา : เกาะตุ้งกา เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่เกาะอ่างทอง มีพื้นที่แนวปะการัง 4 ไร่ พบกลุ่มปะการังบนโขดหินส่วนด้านอื่นเป็นเพียงปะการังที่ขึ้นอยู่บนหินไม่มากนัก ความกว้างของแนวปะการังไม่เกิน 20 เมตรสิ้นสุดระดับความลึกของน้ำประมาณ 3-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ 30-40% และปะการังตายประมาณ 55-65% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC)33.9% ปะการังตาย (DC) 60.6% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.8 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)

เกาะเหล่าอยู่ : เกาะเหล่าอยู่ มีพื้นที่แนวปะการัง 74 ไร่ เป็นแนวปะการังริมฝั่งบริเวณเวิ้งอ่าวทางด้านทิศตะวันตก ฝั่งโขดหินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 3-8 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 25-40% และปะการังตายประมาณ 55-70% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 36% ปะการังตาย (DC) 64% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.8 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.)

เกาะบ่อกอก : เกาะบ่อกอก มีพื้นที่แนวปะการัง 29 ไร่ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 3-8 เมตรสถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 35-45% และปะการังตายประมาณ 50-60% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 40.3% ปะการังตาย (DC) 59.0% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC:DC) เท่ากับ 1:1.5 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะว่าวใหญ่ : เกาะว่าวใหญ่ มีพื้นที่แนวปะการัง 28 ไร่ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 3-8 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 30-45% และปะการังตายประมาณ 50-65% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 38.1% ปะการังตาย (DC) 59.2% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.)

เกาะว่าวน้อย : เกาะว่าวน้อย เป็นเกาะที่มีขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะเหล่าอยู่ เป็นแนวปะการังริมฝั่ง ยกเว้นด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของเกาะ มีพื้นที่แนวปะการัง 17 ไร่ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 3-8 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 30-85% และปะการังตายประมาณ 10-55% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 38.1% ปะการังตาย (DC) 59.2% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.)

เกาะเหนียด : เกาะเหนียด มีพื้นที่แนวปะการัง 8 ไร่ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 3-8 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ดีมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 30-85% และปะการังตายประมาณ 10-55% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 69.2% ปะการังตาย (DC) 26.7% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 3:1 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.)

เกาะแหล : เกาะแหล มีพื้นที่แนวปะการัง 2 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นหินประมาณ 15-20% และปะการังตายไม่เกิน 60-65% ส่วนด้านอื่นๆ ของเกาะมีปะการังน้อยมากไม่เกิน 10% ของพื้นที่ ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 17.5% ปะการังตาย (DC) 62.5% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:3.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะวัวกันตัง : เกาะวัวกันตัง มีพื้นที่แนวปะการัง 43 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีทางทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึก 1-5 เมตร ตรงบริเวณรอยเชื่อมต่อของเกาะวัวกันตัง แนวปะการังกว้างประมาณ 100 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 15-35% และปะการังตายประมาณ 30-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 25.8% ปะการังตาย (DC) 67.3% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังเขากวาง (Acroporaspp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp. ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.)

เกาะโสนบาน : เกาะโสนบาน มีพื้นที่แนวปะการัง 2 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเฉพาะทางด้านทิศใต้เป็นแนวปะการังริมฝั่ง ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 2-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 15-20% และปะการังตายประมาณ 50-60% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 18.3% ปะการังตาย (DC) 56.7% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:3.1 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะหัวกล้อง : เกาะหัวกล้อง มีพื้นที่แนวปะการัง 13 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 15-70% และปะการังตายประมาณ 30-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 31% ปะการังตาย (DC) 65% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.1 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.)

เกาะช้างโทรม : เกาะช้างโทรม มีพื้นที่แนวปะการัง 14 ไร่ แนวปะการังก่อตัวได้ดีเกือบรอบเกาะส่วนใหญ่เป็นแนวปะการังริมฝั่งยกเว้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้างโทรมซึ่งมีปะการังน้อยมาก ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-50 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความลึกประมาณ 2-5 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-60% และปะการังตายประมาณ 15-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 34% ปะการังตาย (DC) 47.9% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) และปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.)

เกาะทะลุ : เกาะทะลุ มีพื้นที่แนวปะการัง 95 ไร่ พบกลุ่มปะการังบนโขดหินทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้มีปะการังขึ้นบนโขดหิน ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-30 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-4 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 15-30% และปะการังตายประมาณ 70-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 21.8% ปะการังตาย (DC) 77.7% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:3.6 ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea)ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังช่องดาว (Astreopora sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะเชือกน้อย : เกาะเชือกน้อย มีพื้นที่แนวปะการัง 10 ไร่ สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-20% และปะการังตายประมาณ 80-85% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 17% ปะการังตาย (DC) 81% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:4.8 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.)

เกาะส้ม : เกาะส้ม มีพื้นที่แนวปะการัง 350 ไร่ แนวปะการังมีลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่งโดยรอบเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 50-200 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-35% และปะการังตายประมาณ 60-90% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 21.8% ปะการังตาย (DC) 77.4% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:3.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata)

เกาะวัวจิ๋ว : เกาะวัวจิ๋ว มีพื้นที่แนวปะการัง 96 ไร่ ปะการังก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 30-70 เมตร สิ้นสุดที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร สถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 15-60% และปะการังตายประมาณ 35-80% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 35% ปะการังตาย (DC) 55.8% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:1.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea)

เกาะเชือก : เกาะเชือก มีพื้นที่แนวปะการัง 284 ไร่ เป็นแนวปะการังริมฝั่ง และกลุ่มปะการังบนพื้นทรายซึ่งมีสถานภาพแนวปะการังอยู่ในระดับเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่โซนลาดชันประมาณ 10-45% และปะการังตายประมาณ 30-90% ค่าเฉลี่ยปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) 25.1% ปะการังตาย (DC) 64.3% สัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย (LC : DC) เท่ากับ 1:2.6 ปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังดอกกะหล่ำ(Pocillopora damicornis) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)

สถานภาพแนวปะการัง พ.ศ. 2549 - 2554

แนวปะการังในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี พ.ศ.2551 อยู่ในสภาพเสียหายมากจนถึงดีปานกลาง แหล่งที่มีสภาพดีปานกลาง ได้แก่ เกาะพัง เกาะจาน-ท้ายทรีย์ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ แหล่งที่มีสภาพเสียหาย ได้แก่ เกาะพิง เกาะทะลุ เกาะทราย เกาะสะเดา เกาะอีแอ่น เกาะรำร่า เกาะหัวพิน-แหลมแม่รำพึง ส่วนแหล่งที่มีสภาพเสียหายมาก ได้แก่ เกาะโกลำ เกาะหลัก เกาะไหหลำ เกาะร่ม ต่อมาส่วนในปลายปี พ.ศ.2553-2554 พบว่าที่เกาะทะลุ เกาะท้ายทรีย์ และเกาะสิงห์ มีสภาพดีปานกลาง ส่วนเกาะสังข์อยู่ในสภาพดี

แนวปะการังในเขตจังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ.2550 ถึงต้นปี พ.ศ.2553 อยู่ในสภาพเสียหายมากจนถึงดีมาก แหล่งที่มีสภาพดีมาก ได้แก่ เกาะร้านเป็ด และเกาะร้านไก่ แหล่งที่มีสภาพดี คือ เกาะมาตรา แหล่งที่มีสภาพดีปานกลาง ได้แก่ เกาะไข่ เขาถ้ำธง เกาะรังกาจิว เกาะละวะ เกาะจระเข้ แหล่งที่มีสภาพเสียหาย ได้แก่ เกาะเอียง เกาะเทเบิ้ลร็อค เกาะทองหลาง เกาะกา เกาะหลก ส่วนแหล่งที่มีสภาพเสียหายมาก คือ แนวชายฝั่งปะทิว ต่อมาในปี พ.ศ.2554 แนวปะการังอยู่ในสภาพเสียหายมากจนถึงดีปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีสภาพเสียหายอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวปี พ.ศ.2553 ได้แก่ เกาะเอียง เกาะไข่ เกาะอีแรด เขา- ถ้ำธง เกาะอีแรด เกาะกา เกาะหลก เทเบิ้ลร็อค เกาะทองหลาง บางเกาะอยู่ในสภาพเสียหายมาก เช่น แนวชายฝั่งปะทิว และ เกาะง่าม ส่วนแหล่งที่มีสภาพดีปานกลาง ได้แก่ เกาะมาตรา เกาะจระเข้ เกาะรังกาจิว เกาะละวะ เกาะร้านไก่ และเกาะร้านเป็ด

แนวปะการังหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2549 อยู่ในสภาพดีปานกลาง มีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ย 35.8% ต่อมาในปี พ.ศ.2554 พบว่ายังมีสภาพคงเดิม มีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ย 35.9%

แนวปะการังหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2550-2552 ที่อยู่ทางตอนเหนือและตอนกลาง ของหมู่เกาะส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีปานกลางจนถึงดี ยกเว้นเกาะท้ายเพลา เกาะวัวกันตัง เกาะแปยัด เกาะหินแตก เกาะสามเส้า-เกาะพระ เกาะสังเด็ด และเกาะวัวตาหลับ ที่อยู่สภาพเสียหายถึงเสียหายมาก ส่วนเกาะที่อยู่ทางตอนล่างของหมู่เกาะอ่างทอง คือ ตั้งแต่เกาะพะลวย ลงมาทางตอนใต้ พบว่าอยู่ในสภาพเสียหายถึงเสียหายมาก ยกเว้นเกาะตูและเกาะกล้วยที่แนวปะการังมีสภาพดีปานกลาง

แนวปะการังหมู่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2550-2552 ซึ่งประกอบด้วยแนวปะการังเกาะพะงัน เกาะกงเกลี้ยง และเกาะแตใน อยู่ในสภาพเสียหาย ส่วนแหล่งที่มีสภาพดีปานกลาง ได้แก่ เกาะกงธารเสด็จ เกาะกงนุ้ย และเกาะกงริ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2553 เกาะพะงันบริเวณอ่าวหาดยาวและอ่าวหาดขอม มีสภาพปานกลาง ส่วนบริเวณบ้านใต้มีสภาพเสียหาย

แนวปะการังหมู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2550 ทางตอนบนอยู่ในสภาพดีปานกลาง ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ส่วนใหญ่มีสภาพเสียหาย ส่วนกลุ่มเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย คือ ตั้งแต่เกาะกะเต็นลงมาทางทิศ ใต้ในปี พ.ศ.2550 ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีปานกลาง ได้แก่ เกาะกะเต็น เกาะมัดแดง เกาะราใหญ่ หินอ่างวัง และ เกาะวังนอก ส่วนหินลาเล็ก เกาะมัดสุ่ม หินน้ำลาย และเกาะวังใน อยู่ในสภาพเสียหาย ต่อมาในปี พ.ศ.2553 พบว่า ทุกเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุยมีสภาพเสียหาย เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว